KURUMSAL MÜDÜRLÜKLERZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Müdür: Gönen SARI
Tel: 0 256 444 80 09 – 1303
E-posta: istekzabita@efeler.bel.tr
Adres: Efeler Belediye Başkanlığı Yedi Eylül Mah. İzmir Caddesi No:5 Efeler/AYDIN   

Müdürlüğün Görevleri

Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

 • Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,
 • Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,
 • Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,
 • Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,
 • Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,
 • Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,
 • Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,
 • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,
 • Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,
 • Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,  
 • Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunmaktır. 


Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri : 

 • Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 • Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak,  
 • Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,  
 • Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak,  
 • 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek,  
 • Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken,izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilât görevlilerine yardımcı olmak,
 • İş yerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen iş yeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak,
 • 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek,
 • Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek, 


 İmar ile ilgili görevleri 

 • İmar Müdürlüğü kaçak inşaat ekibine iki memur görevlendirip, zaman zaman ekip ile yardımcı olmak,  

 
 Sağlık ile ilgili görevleri  

 • 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak,
 •  Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak 10.8.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak,  
 • Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek,  
 • Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarında zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak 


Sorumluluğu 

 • Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle,   hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludur 

Teşkilat Şeması

Galeri

Müdürlük Yönetmeliği

T.C.

EFELER BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

(Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar)

 

Amaç

Madde 1–

     Bu yönetmeliğin amacı Efeler Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esasları ile Zabıta Hizmetlerinin planlama koordinasyonu ile Zabıta memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, görevde giyecekleri resmi elbisenin şekli ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2–

     Bu Yönetmelik Efeler Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünü kapsar.

 

Dayanak

Madde 3-

     03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 13’ncü maddesinin üçüncü bendi, 14’ncü maddesinin (a) bendi,  15’nci maddesinin (b), (m), (o) ve (p) bentleri ile aynı kanunun 51.maddesi, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği, 1608 sayılı Kanunun 5728 sayılı kanunla değişik 1.maddesi ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili diğer Kanunlara dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- Yönetmelikte geçen;

 1. Belediye                     : Efeler Belediyesi,
 2. Başkan                       : Efeler Belediye Başkanı,
 3. Meclis                         : Efeler Belediye Meclisi,
 4. Encümen                    : Efeler Belediye Encümeni,
 5. Başkan Yardımcısı     : Zabıta Müdürlüğünün bağlı olduğu Belediye Başkan Yardımcısı,
 6. Müdür                        : Zabıta Müdürü,
 7. Personel                      : Zabıta Müdürlüğünde görevli tüm personeli,
 8. Sorumluluk Alanı       : Belediye sınırları ve mücavir alanı,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

(Hukuki Bağlayıcılık)

 

Hukuki Bağlayıcılık

Madde 5-

     Belediye Zabıta Müdürlüğü;

775 Sayılı Gecekondu Kanunu,

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,

1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Muadil Kanunu,

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

2548 Sayılı Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunu,

2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,

2813 Sayılı Telsiz Kanunu,

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

2872 Sayılı Çevre Kanunu,

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

3194 Sayılı İmar Kanunu,

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu

3572 Sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair KHK Kabulüne Dair Kanun,

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun,

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,

4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu,

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun,

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

5393 Sayılı Belediye Kanunu

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu,

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağılığı, Gıda ve Yem Kanunu,

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun,

6831 Sayılı Orman Kanunu,

7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun,

Bu Yasalara ait Uygulama yönetmelikleri, 14/07/2005 tarihli 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik, diğer ilgili yasa ve uygulama yönetmelikleri ile belediye mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumludur.

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(Nitelik, Bağlılık, Sorumluluk)

 

Belediye Zabıtasının Niteliği

Madde 6-

     Belediye Zabıtası, ilçemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup, bu amaçla Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. Belediye Zabıta Personeli resmi üniformalı olup, kıyafeti İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konan Belediye Zabıta Yönetmeliğinde gösterilir.

 

Belediye Zabıtasının Bağlılığı

Madde 7-

     Belediye Zabıtasının bağlı olduğu emir ve komuta zinciri aşağıda olduğu gibidir.

Belediye Zabıta Teşkilatı doğrudan Belediye Başkanının emri altındadır. Gerektiğinde Belediye Başkanı¸ Zabıta Müdürlüğündeki iş ve işlemlerin takibi için bir Başkan Yardımcısı görevlendirebilir. Mahalli Mülki Amir Belediye Zabıtasının da amiridir. Özel Kanunların yetkili kıldığı hallerde, mahalli en büyük Mülki İdari Amiri, zabıta personelini görevlendirebilir.

 

Belediye Zabıtasının Sorumluluğu

Madde 8-

     Belediye Zabıta Müdürlüğü amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, modern belediyecilik anlayışı ile İlçede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması amacıyla Efeler Belediye Meclisi tarafından alınan emir ve yasaklar ile diğer Kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri uygulamak, sonuçlarını takip etmek ve sonuçlandırmak, uymayanlar hakkında mevzuatta belirtilen ceza ve diğer yaptırımları uygulamakla, hizmetlerini bunların hükümleri çerçevesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

(Görev ve Yetki Alanları)

 

Belediye Zabıtasının Görev ve Yetki Alanları

Madde 9-

     Efeler Belediyesi sınırları ve mücavir alan içerisinde T.C. Anayasası, kanun, K.H.K., tüzük ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler doğrultusunda, ilçenin düzenini, ilçe halkının sağlık, huzuru ile yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamakla, emir ve yasaklara ilişkin yönetmelik kapsamında belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almakla ve işlenen belediye suçlarını takip etmek, araştırmak ve yetkili mercilerin kararlarını Belediye Başkanı adına uygulamakla yükümlüdür. Belediye Zabıtasının görevleri şunlardır.

     a) İlçenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevler;

1. Efeler Belediyesinin sınırları içinde ilçenin düzeni, ilçe halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacı ile Kanun Tüzük ve Yönetmeliklerde, Belediye Zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

2. Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak,

3. Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını takip etmek,

4. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek, hazırlıklarını yapmak,

5. Ulusal bayramlarda iş yerleri ve evlere bayrak asılması ile ilgili gerekli uyarıları yaparak, bayrak asılmasını sağlamak,

6. Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları ve diğer görevleri yerine getirmek,

7. Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak,

8. Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra muhafaza edene verilmesini sağlamak,

9. 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak,

10. 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek,

11. Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak,

12. 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak,

13. 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

14. 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak,

15. 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında Kanunun 15’nci maddesi gereğince işlem yapmak,

16. 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak,

17. 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi diğer tüm taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek,

18 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak,

19. 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek. Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek,

20. Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek,

     b) İmar ile ilgili görevleri;

1. Fen işleri Müdürlüğü elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek,

2. 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, İmar Müdürlüğü ya da diğer birimler tarafından ya da yapılan ihbarlar sonucu Zabıta tarafından tespit edilmiş ruhsatsız yapılan inşaatı durdurarak, belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek, ilgili Müdürlüklere bilgi vermek,

3. 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak,

4. 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek, diğer görev ve tedbirleri almak,

     c) Sağlık ile ilgili görevleri;

1. 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak,

2. Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak,

3. İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek,

4. Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek,

5. Cadde, sokak, park, meydanlarda ve bu kapsamda olabilecek diğer yerlerde mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak,

6. Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda Gıda Tarım İl Müdürlüğüne bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek,

7. Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek,

8. 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek, ses ölçümü gerektiren hususlarda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile koordine ederek ölçümlerin (yetki devri alınıncaya kadar) yapılmasını sağlamak,

9. 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak, hastalıklı alanlara giriş ve çıkış yasaklarını ilan etmek ve halkı bilgilendirmek,

10. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak,

11. 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak,

12. İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak,

13. Tütün ve tütün ürünleri ile ilgili denetim görevini yerine getirmek,

     d) Trafikle ilgili görevleri;

Büyükşehir Belediyesi UKOME Daire Başkanlığınca Yürütülmektedir.

     e) Yardım görevleri;

1. İlçenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak,

2. Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek,

3. Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek, yardımcı olmak,

 

İKİNCİ KISIM

Teşkilatın Yapısı

 

BİRİNCİ BÖLÜM

(Kuruluş, Unvanlar, Tanımı)

 

Zabıta Müdürlüğünün Kuruluşu

Madde 10–

 1. Efeler Belediyesi Zabıta Teşkilatı 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Belediye Meclisi Kararı ile oluşturulur.    
 2. Teşkilat oluşturulurken kaynakların etkili ve verimli kullanılması, zabıta hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir.
 3. İlçenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, Zabıta Teşkilatı için ihtiyaç duyulacak norm kadroya uygun olarak birimler kurulabilir.
 4. Efeler Belediye Zabıtası hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, pazar yerleri,  işyeri açma ve çalışma ruhsatları, Zabıta Kalemi ve ihtiyaçlara göre benzeri kısımlara ayrılabilir.
 5. Hizmetin gereğine göre, zabıta amirliği, karakolları, ruhsat birimlerini Zabıta Müdürünün teklifi Efeler Belediye Başkanının oluru ile kurulur veya kaldırılır.
 6. Zabıta Müdürlüğü Birimleri; Karakollar, Amirlikler, Çarşı Ekipleri, Pazar Yerleri Denetim Ekipleri, Zabıta Kalemi, Ceza Kalemi, Pazar Büro, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Birimi ve büroları ile ihtiyaca göre oluşturulacak birimlerden oluşur.
 7. Efeler Belediye Zabıtası hizmetin özelliğine göre nokta, yaya devriye ve motorize ekip olarak görev yapar.

 

Zabıta Unvanları

Madde 11-

     Belediye Zabıtası norm kadroya göre; Zabıta Müdürü, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri ve Zabıta Memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur.

 

Zabıta Müdürlüğü Tanımı

Madde 12-

     Belediye Zabıta Müdürlüğü, T.C Anayasası, yasa, K.H.K., tüzük ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler doğrultusunda, Efeler Belediyesi sınırları içinde ilçenin düzenini, ilçe halkının sağlık, huzuru ile yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak, emir ve yasaklara ilişkin yönetmelik kapsamında belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almakla ve işlenen belediye suçlarının takip ve araştırmakla yükümlüdür.

 

İKİNCİ BÖLÜM

(Zabıta Müdürü ve Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu)

 

Zabıta Müdürünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 13-

Zabıta Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 1. İlgili mevzuat, Başkanlık, ilgili Bakanlıklar ve Efeler Belediye Başkanlığı, genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatların verdiği görev ve yetkileri kullanarak zabıta hizmetlerinin kusursuz ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla Zabıta Müdürlüğünü yönetmek,
 2. Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek ve mahiyetine iletmek, duyurmak,
 3. Müdürlüğün görev ve çalışma usullerini gözden geçirerek, müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dâhilindeki tedbirleri almak, müdürlük birimlerinin çalışma saat ve şekillerini belirlemek, yetkisini aşan konuları Efeler Belediye Başkanlığına intikal ettirmek,
 4. Müdürlüğün işlevleri ile ilgili Belediye Başkanlığının istediği raporları inceleme ve araştırmalar yaparak hazırlamak,
 5. Belediye Başkanlığı tarafından istenilen bilgileri temin için birimlerinde iş bölümü gerçekleştirmek,
 6. Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenleyip, emrindeki personele açıklamalarda bulunmak,
 7. Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenecek toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri vermek ve verilen talimatları almak, uygulamak ve uygulatmak,
 8. Müdürlüğünde yapılan işlemlerde kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,
 9. Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak,
 10. Yasa tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak,
 11. Belediye Başkanının talimatlarını, Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak,
 12. Emri altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların, varsa işçilerin maaş ve rütbe terfi tekliflerini yapmak, özlük haklarını gerçekleştirmek, gizli tezkiye varakalarını düzenlemek, onaylanmış yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini vermek,
 13. Personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak,
 14. Personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun gördüğü birim ve görevde çalıştırmak, izlenim ve gözetimini yapmak, hizmet gereği ve işin önemine göre zabıta amir ve memurlarını, varsa işçilerini geçici olarak sivil kıyafetle görevlendirmek,
 15. Sorumluluk sınırları içindeki zabıta hizmetlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,
 16. Efeler Belediyesinin yetkisi dâhilinde kamuya açık olan yerlerin temizliğini, düzenini ve sağlık koşullarını denetlemek, gerektiğinde bunların sağlanması amacıyla her türlü yasal önlemleri almak ve aldırmak,
 1. Belediye yetkisi içinde bulunan suçları takip ettirerek, suçluları adli organlara sevk ettirmek,
 2. Birim amirleri tarafından yürütülecek birimlerin, görevlerinin ve verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev bölümü emri çıkararak saptamak, tebliğ etmek ve yürütülmesini sağlamak,
 3. Zabıta Müdürlüğüne ait yıllık taslak bütçe hazırlamak ve bütçe doğrultusunda uygulamaları yapmak, harcama yetkilisi görevini yerine getirmek, yatırım program taslaklarını hazırlamak ve kesinleşmiş yatırım programlarının uygulanması sırasında takip ve kontrolü sağlamak,
 4. Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili hususlarda bağlı olduğu Belediye Başkan Yardımcısına, Belediye Başkanına ve gerekli olduğu hususlarda Belediye Meclisine bilgi vermek,
 5. Personelinin çalışmalarını denetlemek ve gerekli yaptırımı uygulamak,
 1. Teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesini ve takviye edilmesini sağlamak için Belediye Başkanlığı'na talepte bulunmak,
 2. Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin alınması ve yetkilerin verilmesi için, Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,
 3. Müdürlük yazışmalarında birinci derece imza yetkisini kullanmak,
 4. Müdürlük görevlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak, bağlı birimlerin görevleri ile ilgili mevzuat değişikliklerini izleyerek, işlemlerde uygulanmasını sağlamak,
 5. Disiplin Amiri olarak disiplin suçu işleyen personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek ve yetkili mercilere bildirmek,
 6. Afetlerde, Mülki İdari Amirinin emriyle, gerek kendi görev sahası içinde gerekse diğer il, ilçe, belde ve köylerde kurtarma hizmetlerinde bulunmak, afetzedelere yardımcı olmak,
 7. Müdürlükte görev yapan personelle ilgili olarak, sicil raporları düzenlemek, bunların ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Efeler Belediye Başkanlığına önerilerde bulunmak, personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit ederek izin vermek, mazeret izinlerinin uygun görülenlerini vermek,
 8. Zabıta personelinin mesleki açıdan fiziki niteliklerini geliştirmeleri için görevleri aksatmayacak şekilde spor programları hazırlatmak ve uygulatmak,
 9. İlgili mevzuat ve bu yönetmelik ile kendine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından Efeler Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

 

 

 

Zabıta Büro Amirliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 14-

            Zabıta Büro Amirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 1. Doğrudan Zabıta Müdürüne bağlı olarak çalışır,
 2. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan tüm birimlerin çalışma sistemini düzenlemek ve koordinesini yapmak,
 3. Zabıta personelinin aylık nöbet listelerini hazırlamak,
 4. Biriminin görevlerini icra etmesi için her türlü tedbiri alıp planlamasını yaparak Zabıta Müdürünün bilgisi dâhilinde icra ettirmek,
 5. Zabıta personelinin yıllık izin programını hazırlayarak müdürlük makamına sunmak,
 6. Personelin, kılık kıyafet ve görev uygulamalarını takip ederek, tespit edeceği aksaklıkları Zabıta Müdürüne bilgi vererek giderilmesini sağlamak,
 7. Zabıta hizmetleri ile ilgili olarak belediyemize bizzat başvuran vatandaşların talep ve şikâyetlerini almak ve ilgili birimlerle koordine kurarak çözülmesini sağlamak,
 8. Bürodaki iş ve işlemlerin, iş akışına uygun olarak, süratli, verimli ve güvenli yürütülmesini sağlamak,
 9. Efeler Belediyesi şikâyet hattına gelen talep ve şikâyetlerin kontrol ve takibini yapmak,
 10. Zabıta hizmetleri ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, gereç ve teçhizatın temini için Zabıta Müdürüne bilgi vererek temin edilmesini sağlamak,
 11. Zabıta Müdürlüğü birimlerinin görevleri ile ilgili mevzuat değişikliklerini izleyerek, işlemlerde uygulanmasını sağlamak,
 12. Emri altındaki personelin verdiği hizmete göre mükâfat, disiplin cezaları hakkında Zabıta Müdürüne görüş ve teklif sunmak,
 13. Nöbet hizmetlerini yerine getirmek,
 14. Amirliğin görevi içindeki diğer iş ve işlemleri takip ve sonuçlandırmak,
 15. Zabıta Müdürünün vereceği diğer görevleri planlamak ve yerine getirmek,

Zabıta Karakol Amirliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 15-

Zabıta Karakol Amirliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır;

 1. Doğrudan Zabıta Müdürüne bağlı olarak çalışır,
 2. Zabıta Karakolunda görevli zabıta personelinin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur,
 3. Efeler Belediyesi sorumluluk sınırları ve mücavir alan içinde bulunan tüm mahalle, bulvar, meydan, cadde ve sokaklarda görevlendirilecek ekipler (her ekip en az iki personelden oluşacak şekilde) ile karakol idari büroda görevli zabıta personelinin günlük çalışma programını hazırlamak,
 4. Zabıta Karakolu bünyesinde oluşturulan tüm birimlerin çalışma sistemini düzenlemek ve koordinesini yapmak,
 5. Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü sınırları içinde her ekip kendi bölgesinden, gerektiğinde acil durumlarda diğer bölgelerden de sorumlu olmak,
 6. Zabıta Komiserleri arasından seçilecek personel Zabıta Müdürünün onayı ile Karakol Komiseri olarak görevlendirmek,
 7. Birden fazla ekibin koordinesini bölge olarak görevlendirilmiş Zabıta Komiserine koordine ve takip ettirmek,
 8. Komiser yeterli olmadığında ya da komiser sair sebeplerden dolayı bulunmadığında komiser adına müdür ya da karakol amirinin görevlendirdiği personeli ekiplerin koordinesinde görevlendirmek,
 9. Zabıta Karakol Amirliği şikâyet değerlendirme ve denetim olarak da hizmet vermektir. Zabıta Müdürlüğü İdari Bürosuna gelmiş olan şikâyet evraklarının kendilerine zimmetle teslim edilmesinden sonra, süratle planlamasını yaparak gerekli çalışmayı tamamlamak,
 10. Ekiplerin çalışma sahasının planlamasını, yoğunluğa ve gelen şikâyetlere göre değerlendirerek zabıta ekiplerini görevlendirmek,
 11. Rastlanılmış olan tüm şikâyetlerin, kanun, yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilmesini sağlayarak, süratle neticelendirilmesini ve Zabıta Kalemine evrakların iletilmesi sağlamak,
 12. Ekiplerin çalışma saatlerini yaz ve kış aylarına göre ayarlamak,
 13. Karakol personelinin kılık kıyafet ve görev uygulamalarını takip ederek, tespit edeceği aksaklıkları Zabıta Müdürüne bilgi vererek giderilmesini sağlamak,
 14. Emri altındaki personelin verdiği hizmete göre mükâfat, disiplin cezaları hakkında Zabıta Müdürüne görüş ve teklif sunmak,
 15. Zabıta hizmetleri ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, gereç ve teçhizatın temini için Zabıta Müdürüne bilgi vererek temin edilmesini sağlamak,
 16. Zabıta Karakol Amirliği birimlerinin görevleri ile ilgili mevzuat değişikliklerini izleyerek, işlemlerde uygulanmasını sağlamak,
 1. Nöbet hizmetlerini yerine getirmek,
 2. Amirliğin görevi içindeki diğer iş ve işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak,
 3. Zabıta Müdürünün vereceği diğer görevleri planlamak ve yerine getirmek,

Zabıta Komiserinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 16- 

     Zabıta Komiserinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 1. Zabıta Amirine bağlı olarak çalışır,
 2. Sorumlu olduğu ekiplerdeki personelin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur,
 3. Zabıta Birim Amirinin verdiği görevi yürütmek,
 4. Karakol veya ekip amiri olarak görevlendirildiğinde, belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmek,
 5. Görevin niteliğine göre birimindeki personele gerekli iş bölümünü yapmak,
 6. Karakol İdari Bürodaki personelin görev dağılımında geçici olarak değişiklikler yapmak, büro içinde koordinasyonu sağlamak,
 7. Ekiplere verilen evrakların, iş ve işlemlerin zamanında yapılıp yapılmadığı hakkında amire yazılı ve sözlü bilgi vermek,
 8. Nöbet hizmetlerini yerine getirmek,
 9. Birimi ile ilgili Zabıta Amiri ve Zabıta Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.
 10. Zabıta Komiserliğinin görevi içindeki diğer iş ve işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak,
 11. Zabıta Müdürünün vereceği diğer görevleri planlamak ve yerine getirmek,

Zabıta Memuru Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 17-

Zabıta Memurunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 1. Belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmek,
 2. Görevli olduğu birimlerde disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur,
 3. Nöbet hizmetlerini yerine getirmek,
 4. Birimi ile ilgili Zabıta Amiri ve Zabıta Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

 

Pazar Yerleri Denetim Ekibi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 18-

     Pazar Yerleri Denetim Ekibinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 1. Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde bulunan personelden oluşturulur. Efeler Belediyesi sınırları içinde kurulan tüm pazar yerlerinden sorumludur.
 2. Pazar Yerleri Denetim Ekibi olarak, kurulan her pazar yeri için en az (2) kişilik ekipler oluşturularak pazar yerinin tüm alanları kontrol edilecek şekilde görevlendirme yapmak,
 3. Pazar yerlerinde, işgaller, ortalar, baş ve sondaki seyyar faaliyetlerine mani olup, hava karadığı zaman pazarı kaldırmak, çöpleri poşete koydurmak,
 4. Pazar yerlerinde bağırtılı satışlara mani olmak, iş gömleği giydirmek,
 5. Hayvan pazarlarında veteriner ile kontroller yapmak,
 6. Etiket kontrolleri yapmak,
 7. Tahsis belgesini aldırmak, tarife asılacak yerlere astırmak,
 8. Faaliyetten menleri sağlayıp kontrol etmek,
 9. Otomatik ödeme yapılan pazarlarda, pazar esnafının envanter listesi elinde olacak şekilde, pazar esnafının tahsis edilen yere birebir gelip gelmediği, kayıt dışı esnafın bulunup bulunmadığını kontrol etmek,
 10. Otomatik işgaliye ücreti alınmayan pazar yerlerinde; pazar yeri envanter listesi ile birlikte yukarıdaki şekilde pazar esnafını kontrol ederek, kayıtlı esnaf haricinde yer işgali olup olmadığını tespit etmek ve bu esnaf hakkında yasal işlem yapmak,
 11. Pazar Bürosunca verilmiş olan listede bulunmayıp pazar yeri işgali yapanların tespiti ile bunların pazar kayıt sistemine girişini sağlamak,
 12. Pazar Yeri Tahsis bürosu ile koordineli çalışmak,
 13. Nöbet hizmetlerini yerine getirmek,
 14. Birimi ile ilgili Zabıta Amiri ve Zabıta Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

Pazar Yerleri Tahsis Büro Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 19-

Pazar Yerleri Tahsis Büro Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır;

 1. Pazar Yeri Tahsis Büro tüm pazarların envanterinden, pazar yerleri tahsisi ve işgaliye ile tahsis ücretlerinin takibi ile pazar yerlerinde meydana gelip, pazar yeri ekiplerince kendisine bildirilen aksaklıkların giderilmesi hususundaki çalışmaların Müdürlük makamına bildirilmesi ve sonucun takibinden sorumludur.
 2. İhtiyaca göre en az (2) personelden oluşur.
 3. Zabıta Amiri ya da gerekirse Zabıta Müdürü ile direk koordine ile meydana gelebilecek aksaklıkların, zamanında ilgili makamlara bildirilmesi, koordine edilerek giderilebilecek olan aksaklıkların giderilmesi konusunda çalışmalar yapmak, bilgi vermek,
 4. Pazar yerleri ile ilgili diğer resmi kurum ya da kuruluşlardan gelecek yazılar, istenilecek bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde gönderilmesini sağlamak ve bu konuda üst ve amirlerine bilgi vermek,
 5. Pazar listelerinde bulunmayıp pazar yeri işgali yapanların tespiti ile bunların pazar kayıt sistemine girişini sağlamak,
 6. Yeni oluşturulacak pazar yerleri ile ilgili Pazar Yeri Yönetmeliği kapsamında çalışmalar yapmak, değiştirilmesi düşünülen pazar yerleri ile ilgili envanter çalışmalarını yürütmek ve geçiş aşamalarının aksaksız bir şekilde yerine getirilmesi için yapılması gerekenler konusunda bir plan dahilinde, Zabıta Amiri ve Müdürlük Makamına bilgi vererek çalışmalarını yürütmek,
 7. Pazar Yerleri Denetim Ekibinin ile koordineli çalışmak,
 8. Birimi ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmek,
 9. Nöbet hizmetlerini yerine getirmek,
 10. Birimi ile ilgili Zabıta Amiri ve Zabıta Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

Zabıta Kalemi (İdari Büro) Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 20-

Zabıta Kalem (İdari Büro) Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır;

 1. İhtiyaca göre en az (2) personelden teşkil edilir.
 2. Zabıta Müdürlüğüne gelen tüm evrakları Belediye Bilgi Sistemi (SAMPAŞ) Evrak Takip Programına ve evrak kayıt defterine kaydederek müdüre arz etmek,
 3. Müdür tarafından gereği için havale edilen evrakları imza karşılığı ilgili personele göndermek,
 4. Evraklara verilecek cevabi yazılar ile Müdürlük Makamınca direk çıkış yapılacak tüm evrakların yazmak ya da koordinasyon kurarak zamanında göndermek,
 5. Müdürlükte yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre dosyalama sistemine uygun olarak sınıflandırarak ayrı ayrı klasörlerde arşiv sürelerine göre saklamak,
 6. Evrak dolaplarında dolap fihristi, klasör sırtlarında ve içlerinde klasör fihristi ve dosya fihristleri evrak kayıt sistemi ile uyum sağlayacak şekilde düzenlemek,
 7. Evraklara yasal süresi içerisinde cevap vermek, gelen ve giden evraklar ile miatlı evrakların zamanında gönderilmesini sağlamak üzere bürolarla koordineli olarak evrakı takip etmek, aksayan hususları Müdürlük makamına iletmek,
 8. Müdürlük makamından yapılacak tüm yazışmaları yapmak, büroların miatlı evrak listesinden bir suret alarak, zamanında gönderilmesini takip emek ve aksaklıkları zamanında Müdürlük Makamına arz etmek,
 9. Yazışmaları, Yazı İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak yönetmeliğe uygun olarak yerine getirmek,
 10. Personelin şahsi dosyası, yıllık izin, sağlık hizmetlerinin takibini ve bunla ilgili yazışmaları yapmak, yılsonu raporu, personelin bir sonraki yıla ait yıllık izin planını hazırlamak ve tüm bunlarla ilgili İnsan Kaynakları Müdürlüğüne bilgi vermek,
 11. Memur ve işçi personelin hak ediş, görev ve puantaj listelerini hazırlayıp ilgili Müdürlüğe göndermek,
 12. Yılsonunda arşiv hizmetlerini yerine getirmek,
 13. Taşınır Kayıt sistemini oluşturmak, bu konuda Müdürlük içi kayıtlar ile Destek Hizmetleri kayıtlarının karşılıklı birbirini onaylar şekilde olmasını sağlamak, aksaklıkları Müdürlük Makamına bildirmek,
 14. Başkanlık Makamından Müdürlüğe intikal eden emir, talimat ve görevleri ilgili birimlerce yerine getirilmesini takip etmek,
 15. Hukuki görüş alınması gereken konular, müdürlükler arası yazışmalarda, Başkanlık Makamına veya diğer resmi kurumlara yapılacak yazışmaların yönetmeliğe uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 16. Yukarıda genel başlıklar şeklinde yazılmış görevlerden başka Müdürlük Makamınca uygun görülen ek görevleri yerine getirmek, hangi görevin, hangi personel tarafından yerine getirileceği ve yedek personeli ilgililere tebliğ etmek,
 1. Başkanlık Makamından müdürlüğe intikal eden emir, talimat ve görevlerin gereğini yerine getirmek ya da getirilmesini sağlayarak neticeden Başkanlığa bilgi vermek,
 2. Müdürlüğe yüklenen görevlerle ilgili her türlü yazışmayı yapmak, raporu düzenlemek, istenildiği şekilde istenilen yere iletmek,
 3. Araç görev kâğıtlarını günlük olarak takip etmek, ay sonunda kilometre ve alınan yakıtlarla ilgili çizelge çıkarmak ve ilgili müdürlüğe göndermek,
 4. Müdürlük bünyesinde çıkartılan tüm yönetmelikleri bir düzen halinde klasör içerisinde toplamak,
 5. Birimlerle koordineli olarak, eğitim konularının planlanması konusunda Müdürlük makamının sekretaryasını yapmak,
 1. Nöbet hizmetlerini yerine getirmek,
 2. Müdürlük Makamınca uygun görülen diğer görevleri yerine getirmek,

İktisat- Ceza Takip Büro Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 21-

İktisat- Ceza Takip Büro Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır;

 1. İhtiyaca göre En az (1) personelden oluşur.
 2. Personel mevcudu yetersiz olduğu durumlarda Zabıta Kalemi teşkili altında oluşturulabilir ya da bu görev Müdürlük Makamının uygun göreceği bir personele ek görev olarak verilebilir.
 3. 1608 sayılı yasaya göre tanzim edilen ceza zabıtlarını bilgisayara kayıt ederek, encümene göndermek, Encümence verilen kararları deftere işlemek, Kararlar dosyasında sistematik olarak (aylara göre) muhafaza etmek,
 4. Kabahatler Kanununa göre tanzim edilen ve büroya teslim edilen İdari Yaptırım Karar Tutanaklarını listeleyerek ve üst yazısını yazarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek, bir suretini dosyada muhafaza etmek,
 5. Nöbet hizmetlerini yerine getirmek,
 6. Gerektiğinde Zabıta Müdürünün vereceği ek görevleri yapmak,

Ruhsatlar Birim Şefliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 22-

Ruhsatlar Birim Şefliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır;

 1. Doğrudan Zabıta Müdürüne bağlı olarak çalışır.
 2. Ruhsat birimlerinde görev yapan personelin çalışma düzeni ve disiplinini sağlamak,
 3. Ruhsat birimlerinde yürütülen iş ve işlemleri sürekli ve düzenli olarak izlemek ve değerlendirmek,
 4. Yapılan veya yapılması planlanan işler ve ihtiyaçlar ile ilgili müdüre bilgi vermek,
 5. Birimde görevli personelin izin planlarını hazırlamak ve müdüre sunmak,
 6. Birimin her türlü yazılarını, yazışma kurallarına uygun olarak zamanında yazılmasını sağlamak,
 7. İhtiyaç halinde ruhsat birimlerinde görevli personelin görevleri ile ilgili hizmet içi eğitim almaları için gerekli çalışmaları yapmak,
 8. Birime intikal eden evrakları ilgili personele havale etmek,
 9. Birimi ilgilendiren konularda vatandaştan gelen şikâyetleri incelemek, müdürün bilgisi dâhilinde değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
 10. Birime müracaat eden vatandaşlar ile ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak,
 11. Birimin görevleri ile ilgili konularda müdürün bilgisi dâhilinde müdürlükteki diğer birimlerle işbirliği ve koordinasyon sağlamak,
 12. Hukuki görüş alınması gereken konular, müdürlükler arası yazışmalarda, Başkanlık Makamına veya diğer resmi kurumlara yapılacak yazışmaların yönetmeliğe uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 13. Resmi Gazetenin günlük olarak takip edilmesini sağlamak, birimin görevlerine ilişkin yayınlanan hukuki düzenlemeleri görevli personele tebliğ etmek, bilgilendirilmelerini sağlamak,
 14. Uygulamada eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirler almak ve uygulama birliği sağlamak,
 15. Gerekli durumlarda birim faaliyetleri ile ilgili istişari toplantı yapmak, görüş birliğine varılmasından sonra uygulanmasını sağlamak,
 16. Meclisin karar alması için Zabıta Müdürlüğü Gelir Ücret Tarifesine eklenmek üzere, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin tarifeleri hazırlamak ve uygulamak,
 1. İçkili Alan Bölgelerinin belirlenmesi gerektiğinde müdürlük tarafından yapılacak ortak çalışmalara katılmak, Meclise sunulmasını ve uygulanmasını sağlamak,
 2. Gerekli görülmesi halinde birimin iş ve işlemleri ile ilgili konularda müdürün onayı ile Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninden kararlar aldırmak,
 3. Ruhsat birimleri tarafından düzenlenen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kontrol etmek ve uygun olduğunun tespiti halinde müdürün onayına sunmak,
 4. Verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının müdür tarafından görevlendirilen Ruhsat Komisyonunda görevli personel tarafından mevzuatta belirtilen süreler içinde kontrol edilmesini sağlamak,
 5. Yapılan kontrol ve denetimlerde ruhsat kriterlerine aykırı durumun saptanması ve verilen süre içinde aykırılıkların giderilmediğinin tespiti halinde ruhsatın iptal edilmesi işlemleri için Zabıta Müdürüne bilgi vermek,
 1. Verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını her ayın 1 nci ve 15 nci günlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne, ilgili ise Ticaret ve Esnaf Siciline bildirilmesini sağlamak,
 2. Kesinleşen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ait Arşiv Birimine gönderilmesini sağlamak,
 3. Ruhsat Arşiv Biriminde görevli personelin çalışma düzenini sağlamak ve arşivlemenin bilgisayar ortamında yapılmasını sağlamak,
 4. Birimlerin faaliyetleri ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla müdürün belirleyeceği sürelerde faaliyet raporu (ay/yıl içinde verilen, iptal edilen, devir işlemi yapılan ruhsat sayılarını vb.) hazırlamak,
 5. Zabıta Müdürlüğünün stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerin tutturulmasını sağlamak,
 6. Teknolojik gelişmeleri takip ederek birimin ihtiyacı doğrultusunda sistem veya cihazların temin edilmesini ve kullanılmasını sağlamak,
 7. Birim ile ilgili müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

Sıhhi Müesseseler Ruhsat Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 23-

Sıhhi Müesseseler Ruhsat Biriminin görevleri şunlardır;

 1. Doğrudan Ruhsat Birim Şefine ve Zabıta Müdürüne bağlı olarak çalışır,
 2. Birim şefinin bilgisi dâhilinde iş programı yapmak, yürütmek,
 3. Belediyenin sorumluluk alanı içerisindeki işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak, devir yapmak için başvuruda bulunan işletmecilerin başvurularını ilgili kanun ve yönetmeliklerde istenen evraklarla birlikte eksiksiz almak,
 4. Sıhhi Müessese açılması hususunda, Ruhsat başvurusunda bulunan müracaat sahibine başvuruyu kabul eden görevlinin adı, soyadı ve unvanı ile başvurunun yapıldığı tarih ve saati gösteren alındı belgesini düzenlemek.
 5. Ruhsat müracaatında bulunan işyeri ile ilgili İmar, Fen İşleri, İtfaiye, Sağlık yönünden incelenmesi amacıyla ilgili müdürlük ve kurumlara yazışmalar yapmak,
 6. Ruhsat başvurusunda bulunan işyerinin tüm evrak işlemlerini tamamlayarak işyerlerinin Ruhsat Komisyonunca incelenmesi için hazır hale getirmek,
 7. İşyeri Ama ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 12. maddesine istinaden düzenlenen İşyeri Ruhsatlarının yine Yönetmeliğin 13. maddesine istinaden 30 gün içinde yerinde kontrol edilmesi için Denetim ve Kontrol Birimine ruhsat dosyasını zimmetle verip takibini yapmak,
 8. Ruhsat Komisyonca uygun görülen işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı tanzim etmek,
 9. 2464 sayılı kanunda belirtilen ve Belediye Meclisinin tespit etmiş olduğu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin ücretleri tahakkuk ettirmek,
 10. Müdür ve birim şefi tarafından havale edilen evraklarla ilgili iç ve dış yazışmaları yapmak, evrakları standart dosya planına uygun olarak dosyalamak,
 11. Sorumluluğu olan dosyanın takibini yapmak,
 12. Kesinleşen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat dosyalarını zimmet karşılığı arşiv birimine teslim etmek,
 13. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 7 inci maddesi birinci fıkrası ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11 inci maddesi altıncı fıkrası gereği verilen Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının listesini her ayın 1 inci ve 15 inci günlerinde Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İl Müdürlüğüne ve ilgisine göre Esnaf ve Ticaret Siciline gönderilmek üzere Birim Şefine teslim etmek,
 14. Servise gelen yazılara ve vatandaşlardan gelen şikâyet dilekçelerine cevap verme işlemlerini yürütmek mevzuata uygun olarak zamanında yapmak,
 15. Birimin her türlü yazılarını, yazışma kurallarına uygun olarak, zamanında yazmak,
 16. Kayıtların bilgisayar ortamında güncelliğini sağlamak,
 1. Birim şefine ve müdüre karşı sorumludur.

Gayrı Sıhhi Müesseseler Ruhsat Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 24-

Gayrı Sıhhi Müesseseler Ruhsat Biriminin görevleri şunlardır;

 1. Doğrudan Ruhsat ve Denetim Birimi Sorumlusuna ve Zabıta Müdürüne bağlı olarak çalışır,
 2. Birim şefinin bilgisi dâhilinde iş programı yapmak, yürütmek,
 3. Gayri Sıhhi Müesseseler sınıfındaki işyerlerinin ruhsat başvurularını kabul etmek, gerekli evrakları istemek,
 4. 2. ve 3. Sınıf İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilen işyerlerini İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliğinde belirtilen süre içinde Ruhsat Komisyonunca incelenmesi için hazır hale getirmek,
 5. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı müracaatında bulunan gayrı sıhhi müessese ile ilgili İmar, Fen İşleri, İtfaiye, Sağlık yönünden incelenmesi amacıyla ilgili müdürlük ve kurumlarla yazışmalar yapmak,
 6. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtildiği üzere ruhsat başvurularının kontrolünü yapmak ve uygun olduğunun tespiti halinde, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlemek,
 7. Belediye sorumluluk sınırları içindeki tüm 2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi işyerlerine ruhsat vermek,
 8. 2464 sayılı kanunda belirtilen ve Belediye Meclisinin tespit etmiş olduğu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin ücretleri tahakkuk ettirmek,
 9. Ruhsatsız çalışan veya ruhsatı iptal edilen işyerlerinin kapatılması için encümen kararı aldırmak ve alınan kararların uygulanması için Müdüre bilgi vermek,
 10. Kesinleşen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat dosyalarını zimmet karşılığı arşiv birimine teslim etmek,
 11. Müdür ve birim şefi tarafından havale edilen evraklarla ilgili iç ve dış yazışmaları yapmak, evrakları standart dosya planına uygun olarak dosyalamak,
 12. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 7 inci maddesi birinci fıkrası ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11 inci maddesi altıncı fıkrası gereği verilen Gayrı Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının listesini her ayın 1 inci ve 15 inci günlerinde Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İl Müdürlüğüne ve ilgisine göre Esnaf ve Ticaret Siciline gönderilmek üzere Birim şefine teslim etmek,
 13. Servise gelen yazılara ve vatandaşlardan gelen şikâyet dilekçelerine cevap verme işlemlerini yürütmek mevzuata uygun olarak zamanında yapmak,
 14. Birimin her türlü yazılarını, yazışma kurallarına uygun olarak, zamanında yazmak,
 15. Kayıtların bilgisayar ortamında güncelliğini sağlamak,
 16. Birim şefi ve müdüre karşı sorumludur.

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Ruhsat Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 25-

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Ruhsat Biriminin görevlerişunlardır;

 1. Doğrudan Ruhsat ve Denetim Birimi Sorumlusuna ve Zabıta Müdürüne bağlı olarak çalışır,
 2. Birim şefinin bilgisi dâhilinde iş programı yapmak, yürütmek,
 3. İlçemizde bulunan Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin ruhsat başvurularını kabul etmek, gerekli evrakları istemek,
 4. Ruhsat başvurusunda bulunan işyerleri için İmar, Fen İşleri, İtfaiye, Sağlık ve Asayiş yönünden incelenmesi amacıyla görüş için yazışmalar yapmak ve takibini yapmak,
 5. Ruhsat başvurusunda bulunan işletmelerin tüm evrak işlemlerini tamamlayarak Ruhsat Komisyonunca incelenmesi için hazır hale getirmek,
 6. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte ruhsat başvurularının kontrolünü yapmak ve uygun olduğunun tespiti halinde, işyeri açma ve çalışma r

Dokümanlar