KURUMSAL MÜDÜRLÜKLERVETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Veteriner İşleri Müdürlüğü

telefon : 444 80 09 
e-mail : veterinerisleri@efeler.bel.tr
Müdürlüğün Görevleri
  • Veteriner İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
  • Müdürlüğümüz Mezbaha Tesislerinde kırmızı et üretiminin sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilip halkımıza sunulmasını sağlamak.
  • Hayvan Pazarında bölgedeki hayvan hareketlerinin kontrol altına alınarak, sağlıklı ve hijyenik koşullarda hayvan alım satımını ve sevkini sağlamak.
  • Müdürlüğümüz Kurban Bayramında Mezbaha, Hayvan Pazarı ve şehir merkezinde kurulan kurban kesim noktalarıyla sağlıklı ve hijyenik koşullarda kesimini sağlamaktır. 

Teşkilat Şeması

Hizmet Standartları

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 SIRA NO   VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI  BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA
 SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)
1 Hayvan Kesim Hizmeti  1.Kesime gelen hayvanların sevk evrakları 1gün
2.Kesime gelen büyükbaş hayvanlarınpasaportları
2 Satışı yapılan hayvanlara Veteriner Hekim  1.Onay işlemi yapılacak hayvanların evrakları 10 dk.
tarafından onay işlemlerinin yapılması
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, 
hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:Veteriner İşleri İdari Bina     İkinci Müracaat Yeri:Veteriner İşleri İdari Bina
İsim       :Mustafa TEMİZER     İsim          :S.Özgüralp YAYGINGÜL
Unvan   :Veteriner Hekim     Unvan      :Veteriner İşleri Müdür Vekili
Adres   :Ata Mah.655 Sok.No:2     Adres      :Ata Mah.655 Sok.No:2
Tel        :256-2110625     Tel           :256-2110625
Fax       :256-2110625     Fax          :256-2110625

Hizmet Bilgilendirme

Müdürlüğümüz, Mezbaha Tesisleri ve Hayvan Pazarlarından oluşmaktadır.

Mezbaha tesislerimiz 03/06/2004 tarihinden itibaren Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce 1.sınıf mezbaha olarak çalışma izin belgesi verilmiş olup günlük 50 büyükbaş ,150 küçükbaş hayvan kesimi kapasitesine sahiptir.Mezbahamıza getirilen  hayvanlar Veteriner Hekimlerimiz tarafından büyük bir hassasiyetle muayene edilmektedir. Kesime alınan  hayvanlar karkas ve iç organ muayeneleri sonrası soğuk hava odalarına dinlenmeye alınarak  modern Frigofirik araçlarla kasap esnaflarına sevki sağlanmaktadır.Sağlıklı ve hijyenik koşullarda hizmet veren tesisimiz personeli görevlerini en iyi şekilde yaparak halkımızın sağlıklı et tüketiminde önemli sorumluluk üstlenmektedir. 

Hayvan Pazarlarında pazara giriş yapacak hayvanların ön kontrolleri ve dezenfeksiyon işlemleri  pazar girişinde  yapılır.Pazara giriş yapan hayvanlar Belediyemiz Veteriner Hekimlerince canlı muayeneleri yapılır. Sevki uygun olan hayvanlara onay verilerek Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerince sevk evrakları düzenlenir.Böylece hayvan hareketleri kontrollü bir şekilde yapılarak  bölge ekonomisine  katkı sağlanmaktadır. 

 

Galeri

Müdürlük Yönetmeliği

T.C.
EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Veteriner İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yasal dayanak

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu,5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Kuruluş

MADDE 3- (1) Veteriner İşleri Müdürlüğü; Mezbaha Tesisleri ve Hayvan Pazarlarından oluşur.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Belediye : Efeler Belediyesini,

b) Başkanlık: Efeler Belediye Başkanlığını,

c) Müdürlük: Veteriner İşleri Müdürlüğünü,

ç) Personel : Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Görev Yetki ve Sorumluluk

Görevleri

MADDE 5- (1) Veteriner İşleri Müdürlüğünün görevleri;

a) Müdürlüğümüz Mezbaha Tesislerinde kırmızı et üretiminin sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilip halkımıza sunulmasını sağlamak,

b) Hayvan pazarlarında bölgedeki hayvan hareketlerinin kontrol altına alınarak sağlıklı ve hijyenik koşullarda hayvan alım satımını ve sevkini sağlamak,

c) Müdürlüğümüz Kurban Bayramında Mezbaha, Hayvan Pazarı ve şehir merkezinde kurulan kurban kesim noktalarıyla sağlıklı ve hijyenik koşullarda kesimini sağlamak,

 

Müdürün görev yetki ve sorumluluğu

MADDE 6- (1) Veteriner İşleri Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,

ç) Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,

d) İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

e) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,

f) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,

g) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,

ğ) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

h) İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

ı) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmek

i)Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

Veteriner Hekim görev yetki ve sorumluluğu

MADDE 7

a) Mezbaha'da kesimi yapılacak hayvanların canlı muayenesini yaparak kesime uygun olanları kabul etmek,

b) Kesimi gerçekleşen hayvanların karkas ve iç organ muayenelerini yapmak,

c) Tartı işlemi yapılarak soğuk hava odalarında depolanmasını sağlamak,

ç) Mezbaha kesim salonunun dezenfeksiyonunu sağlamak

d) İhbarı mecburi hastalıkları gerekli kurumlara bildirmek.

e) Hayvan Pazarına gelen hayvanların canlı muayenelerini ve gerekli kontrollerini yapmak,

f) Satışı yapılan hayvanların sevke uygun olanları onaylamak,

g) Görev ve çalışmaları yönünden Müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapar, yaptığı çalışmalar sonucunda Müdürüne zamanında aksatmadan gerekli raporları verir.

Büro elemanının görev ve sorumluluğu

MADDE 8

a) Müdürün kendisine verdiği görevleri tam ve eksiksiz olarak zamanında yapar.

b ) Müdürlük adına gelen tüm resmi evrakları alır ve kaydeder.

c) Gelen-giden evrakların ve diğer belgelerin kayıt, havale ve dosyalama işlerini yürütür.

ç) Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları deftere işleyerek, incelemeye hazır bulundurur.

d) Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyarak hazırlar, cevaplandırır, tasnif eder. Kararların ve her türlü yazıların örneklerini çıkartır.

Kesici personelin görev ve sorumluluğu

MADDE 9

a)Kesime gelen hayvanları kesim standardına göre kesimlerini gerçekleştirmek,

b)Kesim esnasında karkaslarda veya iç organlarda görülebilecek olumsuzlukları veteriner hekime bildirmek,

c)Kesilen hayvanların gerekli yıkama ve temizlik işlemleri yapılarak tartıldıktan sonra damgalama işlemi yapıldıktan sonra soğuk hava odalarına depolamak,

ç)Kasap esnafın siparişleri doğrultusunda etlerin kasap esnafın dükkânlarına sevkiyatını gerçekleştirmek,

d)Kesim salonu ve soğuk hava depolarının gerekli temizlik ve dezenfeksiyonu sağlamak,

Et taşıma aracı şoförünün görev ve sorumluluğu

MADDE 10

a)Kasap esnafın siparişleri doğrultusunda et kamyonuna yüklenen etleri kasap esnafın dükkanlarına servis etmek,

b)Et taşıma aracının temiz tutmak, gerekli bakımlarını yaptırmak ve resmi işlerini(muayene,sigorta vb.) takip etmek,

Diğer personelin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 11 Müdürlüğün görev sahası içinde, Müdürlük tarafından verilen her türlü yasal işlemi yerine getirir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Efeler Belediye Başkanı yürütür.