KURUMSAL MÜDÜRLÜKLERİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Müdür: Tamer TOYRAN
Tel: 0 256 444 80 09 – 1395/1365
E-posta: istekimar@efeler.bel.tr
Adres: Efeler Belediye Başkanlığı Yedi Eylül Mah. İzmir Caddesi No:5 Efeler/AYDIN

 
Müdürlüğün Görevleri
 • Planlı ve yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak amacı ile İmar Mevzuatı gereğince yerine getirmesi gereken Belediye ve mücavir alan içerisindeki alanların; halihazır haritalarını yapmak veya yaptırmak,
 • İmar planlarına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarını yapmak veya yaptırmak, hedeflenen genel gelişme uygun olarak imar planlarını yapmak veya yaptırmak,
 • İmar planının aksayan yönlerini gidermek ve ihtiyaçları karşılamak üzere imar planı değişikliği yapılması, imar planlarını uygulamak, ilgili yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda yeni inşaata başlanacak her türlü yapıya imar durumu belgesi düzenlenmesi,
 • Her türlü yapı ile ilgili inşaat ruhsatı, kazı ve yıkım izinlerini düzenlemek, mevcut yapılarda oluşabilecek tadilat ruhsatı taleplerini karşılamak, deprem yönetmeliği ve diğer mevzuata uygun afete dayanaklı binalar yapılmasını sağlamak,
 • Kaçak inşaatları ve şikayetleri denetleme çalışmaları ve subasman vizelerinin, sığınak kontrollerinin yapılması,
 • Mail-i inhidam raporu tutulacak binaların tespiti, sokak yön levhalarını yer ve bakım tespiti, numarataj çalışmalarının yapılması, sorunlu binaların ve hatalı adres bilgilerinin arazi çalışması ile taranması,
 • Kültür Varlıkları ve Anıtlar Kurulu ile koordineli olarak tescilli kültür varlıklarının korunması çalışmalarını sürdürmek. 

Teşkilat Şeması

Hizmet Standartları

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

  SIRA  

NO

 

HİZMETİN ADI

 

İSTENEN BELGELER

1

  İmar Durumu (İmar Durumu Birimi)

 

  Dilekçe, Gerekiyorsa Vekâletname  

  Tapu Ve Fotokopisi (1 Aylık Vizeli) Makbuz

 

2

  Kitle Onayı

  (İmar Durumu Birimi)

  (Teknik Komisyon)

 

Dilekçe, Gerekiyorsa Vekâletname 

  Tapu Ve Fotokopisi (1 Aylık Vizeli)

  Makbuz

  Vaziyet Planı

 

3

  Ön Olur Onayı (Yapı Ruhsat Birimi)

 

  Dilekçe, Gerekiyorsa Vekâletname

  Tapu Ve Fotokopisi (1 Aylık Vizeli)

  Makbuz

  İmar Durumu (1 Yıllık Vizeli)

  Aplikasyon Krokisi

  Yapı Yeri Ölçü Ve Kot Krokisi

  Kırmızı Kot Yazısı Mimari Proje

 

4

  Yeni İnşaat Ruhsatı (Yapı Ruhsat Birimi)   

 

  Dilekçe, Gerekiyorsa Vekâletname

  Tapu Ve Fotokopisi (1 Aylık Vizeli)

  İmar Durumu (1 Yıllık Vizeli)

  Aplikasyon Krokisi

  Yapı Yeri Ölçü Ve Kot Krokisi

  Kırmızı Kot Yazısı

  Yol Belgesi

  Kanal Belgesi

  Numarataj Krokisi Ve Üst Yazısı

  Müteahhide Ait Belgeler

  Mal Sahibi İse; Vergi Mükellefiyet

  Belgesi Ve Ticaret Odası Kaydı

  Firma İse; Vergi Levhası Ve Ticaret

  Odası Kaydı

  Meslek Odaları Sicil Belgeleri

  Mimar

  İnşaat Mühendisi

  Makine Mühendisi

  Elektrik Mühendisi Jeoloji Mühendisi

  Jeofizik Mühendisi

  Geoteknik Mühendisi

  Şantiye Şefi

  Projeler

  Mimari Proje Ve Cd

  Betonarme Proje Ve Statik Hesaplar

  Zemin Etüdü

  Elektrik Tesisatı Projesi

             

 

  Sıhhi Tesisat Projesi

  Elektrik Asansör Projesi

  Makine Asansör Projesi

  Isı Yalıtım Hesabı

  Trafo Belgesi (Gerekiyorsa)

 1. Yapı Denetim Belgeleri

  Onaylı Yapı Denetim Evrakları

  Banka Dekontu

  Şantiye Şefi Sözleşmesi

 1. Kontrol Formları

  Meslek Odaları Kontrol Formları;

  Mimarlar Odası İzleme Formu

  İnşaat Mühendisleri Odası Denetim

  Föyü

  Elektrik Mühendisleri Odası Denetim Föyü

  Makine Mühendisleri Odası Denetim

  Föyü

  Yapı Denetim Kontrol Formları;

  Mimari Proje Kontrol Formu

  Statik Ve Betonarme Proje Kontrol

  Formu

  Elektrik Projesi Kontrol Formu

  Sıhhi Tesisat Projesi Kontrol Formu

  Isı Yalıtım Projesi Kontrol Formu

  Kalorifer Tesisatı Projesi Kontrol Formu

  Asansör Projesi Kontrol Formu

  Yangın Projesi Kontrol Formu

 1. Ustalık Belgeleri

  İnşaatta Çalışacak Ustalara Ait Belgeler

  Ustalarla İlgili Taahhütname (Müteahhit

 Tarafından Düzenlenen)

 1. Makbuz

  Ruhsat Yenileme (Yapı Ruhsat Birimi)  

 

Dilekçe Ve Gerekiyorsa Vekâletname

Tapu Ve Fotokopisi (1 Aylık Vizeli)

Tüm Kat Maliklerini Belirten Tapu

Dökümü Ve Kat Maliklerinin Muvaffaktı

Fenni Sorumlu Ve Proje Müellifleri

Tarafından Yapının Projeye

Uygunluğunu Belirtir Rapor Makbuz

 

6

  Tadilat Ruhsatı (Yapı Ruhsat Birimi)

 

  Dilekçe Ve Gerekiyorsa Vekâletname

  Tapu Ve Fotokopisi (1 Aylık Vizeli)

  Gerekiyorsa Tüm Kat Maliklerini

  Belirten Tapu Dökümü Ve Kat

  Maliklerinin Muvaffaktı

  Tadilat Konusunu İçerir Mimari Proje Makbuz   

 

      7     

  Tamirat İzni

 

  Dilekçe Ve Gerekiyorsa Vekâletname

  Tapu Ve Fotokopisi (1 Aylık Vizeli)

  Gerekiyorsa Tüm Kat Maliklerini

  Belirten Tapu Dökümü Ve Kat

  Maliklerinin Muvaffaktı

  Tamirat Konusunu İçerir Çizim Ya Da Belge

  Fenni Sorumlu Atama / Kabul Belgesi Makbuz

 

 8

  Geçici Ustalık Belgesi

  (Yapı Ruhsat Birimi)

 

  Dilekçe

İnşaat Veya Tesisat İşlerinde

Çalıştığına Dair Müteahhitten Alınan

Belge Veya SGK’lardan Alınan Belgeler

(Islak İmzalı)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3 Adet Fotoğraf

Varsa Ustanın Diploması Makbuz

9

Zemin Etüdü Yerinde

Kontrol

(Yapı Ruhsat Birimi)

Dilekçe

Yapı Yeri Ölçü Ve Kot Krokisi

10

Röleve Tasdiki (Yapı Ruhsat Birimi)

Dilekçe

Tapu Ve Fotokopisi (1 Aylık Vizeli)

Röleve Projesi

Mevcut Binayı Gösteren Yapı Yeri Ölçü Ve Kot Krokisi

11

Yapıya İlişkin Bilgi

Formu İnceleme

(Yapı Denetim Birimi)

Y.İ.B.F.

YDK Sözleşmesi

YDK Taahhütnamesi

Yapı Denetim Hizmet Bedeline Ait

Dekont

Damga Vergisi Dekontu

Proje Müelliflerine Ait Mesleki Oda

Belgeleri

Mimar

İnşaat Mühendisi

Elektrik Mühendisi

Geoteknik Mühendisi

 

Jeoloji Mühendisi

Jeofizik Mühendisi

Müteahhide Ait Belgeler

Ticaret Odası Belgesi

Vergi Levhası

Kat Karşılığı Düzenlenmiş İnşaat

Sözleşmesi

Ticaret Sicil Gazetesi (Müteahhit Firma)

İmza Sirküleri (Müteahhit Firma)

Noter Taahhütnamesi (Müteahhit Mal

 

 

Sahibi İse)

Şantiye Şefine Ait Belgeler

Meslek Oda Belgesi

Hizmet Sözleşmesi

12 

Zemin İyileştirme

Yerinde Kontrol

(Yapı Denetim Birimi)

Dilekçe

Zemin İyileştirmesinin Projesine Uygun

Yapıldığına Dair Yazı (Yapı Denetim

 

Kuruluşu Tarafından Hazırlanan)

13

Temel Demir Montajı Yerinde Kontrol

(Yapı Denetim Birimi)

Dilekçe

Kalıp Ve Demir İmalatı Kontrol Tutanağı

Çelik Çubuk Çekme Deney Sonucu

Demir Faturası Veya İhzaratı

Toplam Demir İhtiyacı Tutanağı

Temel Kazısının Ve Zemin

İyileştirmesinin Zemin Etüdüne Ve

 Projesine Uygun Yapıldığına Dair Yazı (Geoteknik-Jeoloji-Jeofizik Mühendisi Tarafından Hazırlanan Yapı Denetim

Kuruluşu Tarafından Onaylanan)

Zemin İyileştirmesinin Kontrolüne İlişkin Tutanak

     14              

Yapı Denetim Hizmet

Bedelinin Ödenmesi

(Yapı Denetim Birimi)

Dilekçe

Hak Ediş Raporu

Dekont (Yapı Denetim Hizmet Bedeli)

Müteakip Bölüme Ait Dekont (Yapı

Denetim Hizmet Bedeli)

Fatura Aslı

          Son Durum Tespit Tutanağı

İhrazat Raporu

Laboratuar Faturası

Beton Döküm Kontrol Tutanakları (Hak Edişe Konu Olan Bölüm)

 

 

Kalıp Demir Kontrol Tutanakları (Hak

Edişe Konu Olan Bölüm)

Beton Basınç Dayanım Raporu

Çelik Çubuk Çekme Deney Raporu

Personel Bildirgesi

Mimari Kontrol Tutanağı

Elektronik Kontrol Tutanağı

Sıhhi Tesisat Kontrol Tutanağı

Demir Kontrolü-Temel Üstü Kontrolü-

Kaba İnşaat Kontrolü-Isı Yalıtım

Kontrolü

Temel Topraklama Tutanağı

Demir Numune Alma Tutanağı

İşyeri Teslim Tutanağı

Maaş Bordrosu

Damga Vergisi

Ruhsat Fotokopisi

15         

İnşaat Seviye Tespit

Tutanaklarının Tespit Ve Onayı

(Yapı Denetim Birimi)

Dilekçe

Seviye Tespit Tutanağı Örneği

Yıl Sonu

Fesih

Geçici Durdurma

 

İzin Belgesi İptali

Denetim Elemanları Değişikliği

16

Kaba İnşaat Kontrolü (Yapı Denetim Birimi)

Dilekçe

Tapu

       Yapı Denetim Uygunluk Raporu

Yapı Ruhsatı Vatandaş Nüshası

17

Yapı Kullanma İzin Belgesi

(Yapı Kullanma İzni Birimi)

Dilekçe, Gerekiyorsa Vekâletname

Tapu

Kanal Belgesi

Tesisat Belgesi

Telekom Belgesi

Yol Bedeli Tamamı

Konteynır Bedeli

Fotoğraf

Tus Raporu

Sığınak Raporu (Yönetmelik Gereği Var

İse)

İtfaiye Raporu (Yönetmelik Gereği Var İse)

Tretuvar Yazısı

SGK Yazısı

Otopark Ödeme Yazısı

Kırılmaz Cam Yazısı

Enerji Kimlik Belgesi

Yapı Denetim Raporu

18

İş Bitirme Belgesi (Yapı Denetim Birimi)

Dilekçe

İş Bitirme Belgesi

Mimari Uygunluk Raporu

             Statik Uygunluk Raporu

Elektrik Uygunluk Raporu

Mekanik Uygunluk Raporu

19

Yapı Sertifikası (Yapı Denetim Birimi)

Dilekçe

Onaylı İş Bitirme Belgesi

 Binaya Düzenlenen İlk Yapı Kullanma İzni Belgesi

20

Ekspertiz Raporu

(Yapı Kullanma İzni Birimi)

Dilekçe

21

Suret Verilmesi

(Ruhsat, Proje, Yapı

Kullanma İzni)

(Tüm Birim Kayıtları)

Dilekçe

Makbuz

22

Arşiv Dosya İncelemesi

Dilekçe

Eksper Ya Da Bilirkişi Atama Yazısı

23

Her Türlü Yazışma

Dilekçe (Konuyu İçerir)

 

Dokümanlar