KURUMSAL MÜDÜRLÜKLERİNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Müdür: Ergün KESKİN
Tel: 0 256 444 80 09 – 1313
E-posta: istekinsankaynaklari@efeler.bel.tr
Adres: Efeler Belediye Başkanlığı Yedi Eylül Mah. İzmir Caddesi No:5 Efeler/AYDIN

 
Müdürlüğün Görevleri
 • Belediyemizde istihdam edilen 657 sayılı DMK ile 4857 sayılı iş kanununa tabi personelin atama, terfi, nakil, izin, disiplin, sicil ve personelin her türlü mali ve özlük işlemlerini yürütmekle görevlidir.
 • İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün bütçesini hazırlamak.
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Stratejik planını hazırlamak.
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait istatistiki bilgileri çıkarmak.
 • Bakanlar kurulunca 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre tespit edilmiş olunan Norm Kadro Standartlarına uygun olarak Belediyenin Memur ve İşçi Norm Kadrosunu hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak.
 • Norm Kadro Standartları çerçevesinde Tüm Müdürlük ve Personelin görev yetki ve çalışmalarını tanımlayarak Belediye Meclisine sunmak.
 • Belediyemizde ilk defa 657 Sayılı yasaya tabi olarak görev alacak personel için (Bütçe yeterli olduğunda) mevcut kadrolar ilan edilerek KPSS sınavına katılanlardan sınavla eleman almak Kurumumuza müracaat eden personelden ataması yapılacak olanların işe giriş evraklarını tamamlatmak ve atama işlemlerini sonuçlandırarak sicil numarası vermek.
 • Başarılı Aday Memurların Asalet onaylarını, Müdürlüklerin teklifi üzerine almak, başarısız adayların kayıt kapama işlemlerini yapmak. 28
 • Memurların göreve başlayış, görevden ayrılış, vekâlet, 2.görev, terk değiştirme, silâh altına alınma ve terhislerinde göreve dönmelerine ilişkin işlemleri yapmak.
 • Müdürlüklerden gelen kadro teklifleri ile kadro derece değişikliklerini inceleyerek Meclis kararı alınmak üzere Meclise havalesini ve yeni kadroların ihdasını sağlamak.
 • Yıllık özel Hizmet Tazminatı ve Yan Ödeme cetvellerini hazırlayarak Valilik Onayına sunmak.
 • Takdirname, Teşekkür, Ödül, Görevden çekilme, Disiplin Cezaları, göreve son verme ve Görevden Uzaklaştırma işlemlerini yapmak.
 • Üst Yönetici ve Birim Müdürü Kadrolarına atanan Memurların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 ncu Maddesi gereğince atamalarını Belediye Meclisine sunmak.
 • Memur ve işçi personelin emeklilik ve borçlanma tescil işlemlerini yapmak.
 • Memur Kütüğünü düzenlemek, memura kimlik kartı vermek
 • Memur ve işçi personel maaşları için gerekli tüm çalışmaları yapmak.
 • Memur ve işçi Personel için Sosyal güvenlik Kurumu ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 • 657 Sayılı Devlet Memurlarından suç işleyenlerin cezalandırılması için Disiplin Amirleri ve Disiplin Cezaları Yönetmeliğini hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak ve Yerel Gazetede ilan etmek.
 • Sicil dosyalarını teslim almak ve başka kurumlara devretmek, muhafazasını sağlamak
 • 6111 Sayılı Torba kanun gereğince 8 yıl disiplin cezası alamayan personeli takip ederek 1 kademe ilerlemesinden faydalanmasını sağlamak.
 • Yıllık, Mazeret, Hastalık, Aylıksız İzin Onaylarının alınmasını sağlamak ve kontrol etmek.
 • Kesenek iadesi ile emeklilik ikramiyesi tahakkuk işlemlerini kontrol etmek. Hizmet Cetveli çıkarmak.
 • Görevden istifa eden personel hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu 49. Mad. Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 • Görevli personelin pasaport işlemlerini yapmak.
 • Personelin Mal Beyannameleri 0 ve 5 yıllarda doldurtmak ve sicil dosyasında saklamak.
 • İşçi alımına ilişkin yürürlükteki mevzuata göre (Özürlü ve Eski Hükümlü dahil) iş ve işlemleri yürütmek.
 • Sınavı kazanan işçi adayların işe giriş evraklarını tamamlatmak. Başkanlık Onayı ile göreve başlatılmasını sağlamak.
 • 1475 Sayılı yasa 14.maddesi ve 4857 Sayılı Yasa geçici 6. Maddesi ve Toplu iş sözleşmesinin ilgili maddesi gereği kıdem tazminatı işlemlerini yapmak, ödenmek üzere ilgili birimlere göndermek.
 • işe alınan işçiler ile çeşitli nedenlerle iş Akitleri fesih edilen işçiler için gerekli formlar düzenlenerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.na, Bölge Çalışma Müdürlüğüne ve 10 gün içinde İş Kur'a göndermek.
 • İzin kurulunca işçilerin yıllık izin Cetvellerinin hazırlanması ve kullanılmasını sağlamak.
 • Memur ve işçi personelin Müdürlükler arası görevlendirme işlemlerini yapmak.
 • Toplu iş Sözleşmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • İşçilerin adli davaları ile ilgili olarak Hukuk işleri Müdürlüğüne ve Mahkemelere gerekli bilgilerin verilmesini sağlamak.
 • İşçi Disiplin Kurulu oluşturmak ve kurul tarafından alınan kararları ilgililere tebliğ etmek.
 • Belirli süre hizmet akitleriyle çalışan geçici işçi personelin giriş ve çıkışlarını yapmak, Hizmet akdi yapıldıysa akit sürelerinin bitiminde gerekli işlemleri yapmak.
 • Müdürlüklerde gelen işçi puantajlarının kontrolünü yapmak, maaş bordrolarını oluşturmak ve ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.
 • Sözleşmeli personel maaşlarını yapmak ve ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.
 • Belediye çalışanlarının talep ve şikayetlerini tespit ederek belediye üst yönetimine sunmak.
 • Orta ve Yükseköğretimde okuyan öğrencilerin staj başvurularını almak, başlatmak ve gerekli iş ve işlemleri yapmak.
 • Hizmet içi eğitim ihtiyaç analizleri ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Aday Memurlar için eğitim İşlemlerinin yapılmasını sağlamak. 29
 • Kurum içinde görev yapan memur personelin Mahalli İdareler personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik gereğince gerekli işlemleri yürütmek.
 • Zabıta ve İtfaiye Yön. gereği eğitim işlemlerinin ilgili Müdürlüklerce yapılmasını sağlamak.
 • Belediye personelinin Motivasyonunun yükseltilmesi için çalışmalar planlamak, sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla etkinlikleri düzenlemek.
 • Belediye çalışanları ve birimleri arasında koordinasyon ve iletişimin geliştirilmesi çalışmaları yapmak

Teşkilat Şeması

Müdürlük Yönetmeliği

T.C.

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Kuruluşu

 

 

Amaç

Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek ve uygulamaktır.

 

Kapsam

Madde 2. Bu Yönetmelik, Efeler Belediye Başkanlığında çalışan 657 sayılı D.M.K'na tabi memur personel, 4857 Sayılı İş Kanununa tabi işçi personel, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.ncu Maddesi ve ilgili mevzuat gereğince çalıştırılacak sözleşmeli personeli kapsar.

 

Dayanak

Madde 3. Bu Yönetmelik 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Kuruluşu

Madde 4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

1-Memur Özlük İşlemleri

2-İşçi Özlük İşlemleri

3-Eğitim İşlemleri olmak üzere 3 birimden oluşur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

 

Madde 5. İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi Başkanlığı tarafından müştereken 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi esas alınarak 10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazete ile Belediyeler ve Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartlarına dair Yönetmeliğe göre C13 Grubu Büyükşehir İlçe Belediyesi olan Belediyemiz, ayrıca turizm merkezi olarak belirlenmiş ve nüfusu 400.000 – 499.999 nüfuslu Büyükşehir İlçe Belediyesi olarak değerlendirilmiştir.

            C13 Grubunda Büyükşehir İlçe Belediyesi olan belediyemize 531 adet memur kadrosu verilmiş olup, 264 adet sürekli işçi kadrosu tahsis edilmiş bulunmaktadır.

            Belediye Meclisimizin onayları ile 531 adet memur 264 adet işçi kadroları onaylanmış Belediyemize tahsis edilen 28 müdürlük oluşturulmuştur.

            Norm Kadro esaslarına göre Belediyemize tahsis edilen ve Meclis’ce onaylanan 28 Müdürlüğümüz aşağıya çıkartılmıştır.

 • Yazı İşleri Müdürlüğü
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü
 • Fen İşleri Müdürlüğü
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 • Temizlik İşleri Müdürlüğü
 • Zabıta Müdürlüğü
 • Hukuk İşleri Müdürlüğü
 • Veteriner İşleri Müdürlüğü
 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü
 • Sağlık İşleri Müdürlüğü
 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 • İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 • Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
 • Teftiş Kurulu Müdürlüğü
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 • Bilgi işlem Müdürlüğü
 • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
 • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
 • Mezarlıklar Müdürlüğü
 • Yapı Kontrol Müdürlüğü
 • Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
 • Etüd ve Proje Müdürlüğü
 • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
 • Arşiv Müdürlüğü
 • Dış İlişkiler Müdürlüğü
 • Kütüphane Müdürlüğü

 

Belediyemizin Norm Kadro Durumu

  MEMUR KADROSU 

  SÜREKLİ İŞÇİ KADROSU 

 

531

 

264

 

A- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMEL GÖREVLERİ

      MEMUR

1.     Bakanlar Kurulunca 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre tespit edilmiş olunan Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak belediyenin Norm Kadrosunu hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak.

2.     Belediye teşkilat şemasının oluşumunu sağlamak, birimlerin kurulması ve kaldırılmasına ilişkin çalışmaları yapmak

3.     Norm kadro standartları çerçevesinde tüm müdürlüklerin kendi görev alanları ile ilgili hazırladıkları personellerin görev yetki ve sorumluluk çalışmalarını koordine ederek Belediye Meclisine sunulmasını sağlamak.

4.     Belediyemizde ilk defa 657 sayılı yasaya tabii olarak görev alacak personel için mevcut kadrolar belirlenerek İçişleri Bakanlığından gerekli izin talebinde bulunmak.

5.     Sınav sonucuna göre atama yapılacak memur kadrolarının sayısını, ünvanını, sınıf ve derecesini, atanacaklarda aranan şartları Devlet Personel Dairesi Başkanlığı’na bildirmek

6.     Kurumumuza bildirilen memur personelden ataması yapılacak olanların hazırlık evraklarını tamamlatmak ve atama işlemlerini sonuçlandırarak sicil numarası vermek.

7.     Ataması yapılan personeli Devlet Personel Dairesi Başkanlığı’na bildirmek.

8.     Aday memurların yetiştirilmesi için eğitim programları düzenlemek ve bununla ilgili gerekli çalışmaları yapmak.

9.     Başarılı aday memurlarının asalet onaylarını, müdürlüklerin teklifi üzerine almak, başarısız adayların kayıt kapama işlemlerini yapmak

10.  Memurların göreve başlayış, görevden ayrılış, vekâlet görev, 2. görev, yer değiştirme, silâh altına alınma ve terhislerinde göreve dönmelerine ilişkin işlemleri yapmak.

11.  Kurum tarafından ihtiyaç duyulduğu tespit edilen çeşitli unvanlar için görevde yükselme yönetmeliğince işlem yapmak.

12.  Her yıl Özel Hizmet Tazminatı ve Yan Ödeme alan personellerin unvanları için hazırlanan cetvellerin Valilikten vize işlemlerini yapmak.

13.  Takdirname, teşekkür, ödül, görevden çekilme, disiplin cezaları, göreve son verme ve görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak.

14.  Üst yönetici ve birim müdürü kadrolarına atanan memurların 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince atamalarını belediye meclisinin bilgisine sunmak.

15.  Naklen atama onayları, terfi ve kademe ilerlemeleri, soyadı ve öğrenim değişikliği, borçlanma ve emeklilik tescil işlemlerini yapmak.

16.  Belediyede çalışan İşçi ve Memurlara Kimlik Kartı vermek, Memur Kütüğü düzenlemek, Emeklilik Sicil Numarası verilmesine ilişkin işlemleri yapmak.

17.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışan memur personellerden suç işleyenlerin cezalandırılması için Disiplin Amirleri ve Disiplin Cezaları Yönetmeliğini hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak ve belediyenin web sitesinde yayımlayarak ilan etmek.

18.  İl İdare Kurulu kararlarını ilgililere bildirmek ve alındı belgesini geri göndermek, memurların mahkeme aşamalarını izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.

19.  Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uyulması için gerekli çalışmaları yapmak.

20.  Her ay İrticai, Bölücü ve Yasa Dışı faaliyette bulunan personel olup olmadığını Kaymakamlık Makamına bildirilmesini sağlamak.

21.  3 ayda bir Kamu İstihdamı listelerinin Kaymakamlık Makamına gönderilmesini sağlamak.

22.  Her ay memur personel durumunun Kaymakamlık Makamına gönderilmesi.

23.  Naklen kuruma gelen personelin özlük ve sicil dosyalarını devren almak ve başka kurumlara gidenlerin de devren göndermek.

24.  Her ay Derece Terfi ve Kademe ilerleme onaylarını almak, bunların kayıt işlemlerini tutmak,

25.  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışmakta olan memur personelin her ayın 15’inde ödenmek üzere maaş işlemlerini yapmak.

26.  Maaş bordrolarından yapılan icra kesintilerinin takibi ve bilgilendirilmesini yapmak

27.  {Her ay Meclis Oturumlarına katılan meclis üyeleri, Encümen toplantılarına katılan Encümen Üyeleri ile İhtisas Komisyonları toplantılarına katılan seçilmiş ve atanmış üyelerin oturum ücretlerini bordroya dökmek.

28.  Terfi edecek memurlar ile bu memurların kadro tekliflerini inceleyerek meclis kararının alınmasını temin etmek bu kadroların ihdasını sağlamak

29.  Başka kurumlarda hizmetleri olduğunu bildirenlerin hizmetlerini isteyip, intibak işlemlerini yapmak ve sicil kayıtlarını düzenlemek

30.  6111 Sayılı torba kanun gereğince 8 yıl adli ve disiplin cezası almayan personelin takip edilerek 1 Kademe uygulamasından faydalanmasını sağlamak

31.  Yıllık İzin çizelgelerinin hazırlanıp, onaylanması için gerekli çalışmaları yapmak

32.  Yıllık, mazeret, hastalık, aylıksız izin onayları ile izne çıkacak olan memurların yerine vekâlet edecek memurların onaylarını almak ve özlük dosyasında muhafaza etmek.

33.  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesini hazırlamak.

34.  Hizmet İhyası, Toptan Ödenek, Kesenek İadesi ve Emeklilik İkramiyesi tahakkuk işlemlerini yapmak ve hizmet cetveli çıkarmak.

35.  Görevden istifa eden personel hakkında gerekli işlemleri yapmak.

36.  5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince ihtiyaç duyulduğunda norm kadroya sözleşmeli personel alımı için kadro unvan, derecesi ve maaş belirleme için belediye meclisine öneri sunarak sözleşmeli personel alım işlemlerini yapmak.

37.  Görevli memur personelin pasaport işlemlerini yapmak.

38.  Yaş haddinden emekli olacakları belirlemek ve gerekli işlemleri yapmak

39. Memur Personelin Mal Beyannamelerini sonu ( 0 ve 5 ) ile biten yıllarda doldurtmak ve sicil dosyasında saklamak.

40. İstifa ederek ayrılan personellerin müracaatlarını değerlendirmek ve gerekli izinleri almak

41.  Memur personelin maaş işlemlerini yapmak aylık ve yıllık emekli kesenek icmal bordroları aylık ve 3 aylık kefalet sandığı kesinti listelerini tanzim edip ilgili kurumlara bildirmek.

42.  Özlük dosyalarını korumak ve muhafaza etmek

43.  Personelin görev yolluğu ve geçici görev yolluğu ödenekleri için Ödeme Emri hazırlayıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

44.  Kamu görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğin 29. maddesine istinaden Etik Komisyonu oluşturmak.

45.  Kamu görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğin 23. maddesi uyarınca personelin Etik Sözleşme belgelerini imzalattırarak özlük dosyalarında muhafaza etmek.

46.  4688 Sayılı yasa gereğince sendikalı memurların tespit tutanağını yapmak.

47.  4982 sayılı yasanın birimlere verdiği görevi yerine getirmek.

 

 

      İŞÇİ

1.     5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine göre işçi personel sayısını ve unvanlarını Norm Kadroya uygun hale dönüştürmek

2.     İşçi çalıştıran müdürlüklerin işçi ihtiyaçlarının karşılanması çalışmalarını yürütmek

3.     İŞKUR tarafından gönderilenler için sınav gününü tespit etmek, sınav komisyonunu oluşturmak

4.     İŞKUR tarafından belirtilen süre bittikten sonra gelen talepleri kurulan komisyonca değerlendirmeye almak, sınav yapmak, kazanan ve kazanmayanları ilgili kuruma bildirmek

5.     Sınavı kazanan işçi adayların işe giriş evraklarını tamamlatmak

6.     Sınavı kazananları Başkanlık onayı ile göreve başlatmak

7.     Sosyal Güvenlik Kurumuna işe giriş bildirgelerini vermek.

8.     4857 Sayılı İş Kanununun 30. Maddesi gereğince işe alınacak Özürlüler ile Eski Hükümlülerin işbaşı yapabilmesi için gerekli yasal işlemleri yapmak ve her ay personel sayısı ve Özürlüler ile Eski Hükümlülerin sayısını İŞKUR’a bildirmek

9.     Sosyal Güvenlik Mevzuatı gereğince yaşlılık aylığı almaya hak kazananların yazılı talepleri halinde emeklilik işlemlerini yapmak,

10.  1475 sayılı yasanın 14. maddesi ve 4857 sayılı Yasanın geçici 6.maddesi, Toplu İş Sözleşmesinin ilgili maddesi gereğince kıdem tazminatı ödenmesi için gerekli işlemleri yapmak, kıdem tazminat hesaplarını hazırlamak ve ödenmek üzere ilgili müdürlüklere göndermek.

11.  Görevinden istifa eden işçilerin kayıt kapama işlemlerini yapmak

12.  Disiplinsiz davranışları nedeniyle müdürlüklerce bildirilen işçi personelin Disiplin Kuruluna sevkini sağlamak, Disiplin Kurulunun aldığı kararları ilgilisine tebliğ ve tebellüğ etmek. Disiplin Kurulu kararlarını uygulamak.

13.  İşçilerin yıllık ücretli izin onaylarını almak ve izinlerinin kullanılması sağlamak

14.  4857 Sayılı İş Kanununa tabi çalışmakta olan işçi personelin müdürlükler tarafından hazırlanan puantajlara göre her ayın 15’inde ödenmek üzere maaş işlemlerini yapmak.

15.  Maaş bordrolarından yapılan icra kesintilerinin takibi ve bilgilendirilmesini yapmak.

16.  Her ayın 7’sine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Sigorta Prim Hizmet Belgelerinin gönderilmesini sağlamak.

17.  Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı gereğince süresinde gönderilmesi gereken dökûmanların gönderilmesini sağlamak.

18.  6772 Sayılı Kanun gereğince işçi personelin ikramiye bordrolarının yapılmasını sağlamak.

19.  Toplu İş Sözleşmesi çalışmalarını yürütmek.

20.  5620 Sayılı Kanun gereğince kadroya geçemeyen geçici işçilerin mevzuat gereği yıllık vize  cetvellerini hazırlayarak onay için Meclis’e göndermek.

 

 

GENEL

1.     Belediye personelinin hizmet içi eğitim taleplerini almak, değerlendirmek, planlamak ve gerçekleştirmek. Eğitim sonrası değerlendirme çalışmaları yapmak

2.     Belediye personelinin motivasyonunun yükseltilmesi için çalışmalar plânlamak ve uygulamak

3.    Belediye personeli arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla etkinlikler düzenlemek.

4.     Belediye çalışanları ve birimleri arasında koordinasyon ve iletişimin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak

5.     Belediye çalışanlarının talep ve şikâyetlerini tespit ederek belediye üst yönetimine sunmak

6.     Orta ve Yüksek Öğretimde okuyan öğrencilerin staj başvurularını almak ve başlatmak

7.     3308 Sayılı Çıraklık Kanunu gereğince öğrencilerin stajının kabulü ve staj yapan öğrencilerin ücret bordrolarının hazırlanması.

8.     Müdürlüğe gönderilen tüm evrakların kaydı ve ilgili birimlere tarih ve saat belirtilerek zimmetle teslimi.

 

 

B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 1. Memur ve işçi personellerin atama işlemlerini yapmak.
 2. Memur ve işçi personelin izin işlerinin takibini yapmak.
 3. Belediyede çalışan tüm personel ile ilgili yazışmaları yapmak.
 4. 5018 Sayılı Mali Kontrol Yönetmeliği gereğince Müdürlük bütçesini yapmak.
 5. Müdürlükler arası koordinasyon kurmak.
 6. Yapılacak olan Hizmet içi Eğitim Programını hazırlamak.
 7. Tüm personelin sosyal haklarının verilmesi hazırlığını yapmak.
 8. Tüm personelin maaşlarını hazırlamak.

 

 

C- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ’NÜN

 

I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 1. Müdürlüğün görev alanına giren konuların planlamasını, uygulamasını personeli eli ile gerçekleştirmek ve uygulama aşama ve sonuçlarını kontrol etmek
 2. Harcama yetkilisi olarak müdürlük giderlerinin tahakkukunu gerçekleştirmek; müdürlük ihtiyacının belirlenmesi ve karşılanması işlemlerini yürütmek
 3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü personelinin giderlerinin harcama yetkilisi olarak gerekli işlemlerini yapmak
 4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü personelini her zaman denetlemek.
 5. Müdürlük içi çalışmalar ile ilgili plan ve programları hazırlamak.
 6. Müdürlük bütçesini ve faaliyet raporlarını hazırlamak
 7. Müdürlüğün çalışma yönetmeliğini hazırlamak
 8. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu ile birlikte diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda çalışmak.
 9. Eğitim, işgücü planlaması ve organizasyonu konusunda gereken eğitim ve geliştirme programlarını planlamak.
 10. Üstlerinden aldığı görevleri yerine getirmek

 

 

II- ORGANİZASYONDAKİ YERİ

 1. Organizasyondaki yeri itibariyle Başkan Yardımcısına bağlıdır.
 2. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla yükümlü olduğu bütün faaliyetlerin yürütülmesinde Başkan Yardımcısına ve üstlerine karşı sorumludur.
 3. Memur Personel Şefliği, İşçi Personel Şefliği, Eğitim Şefliği,  kendisine bağlı bulunan kadrolardır.

 

III- BU KADRO İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER

 1. Üniversite mezunu
 2. Bilgisayar bilgisi yeterli
 3. Belediye mevzuatına hakim
 4. Toplam kalite anlayışına sahip
 5. Liyakatlı

 

 

 

D-  İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM ŞEFİ’NİN

 

I- GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre tespit edilmiş olunan norm kadro standartlarına uygun olarak belediyenin norm kadrosunu hazırlayarak Belediye Meclisinin onayına sunmak.
 2. Norm Kadro Standartları Yönetmeliği çerçevesinde tüm müdürlük ve personelin görev yetki ve çalışmalarını tanımlayarak Belediye Meclisinin onayına sunmak.
 3. Belediyemizde ilk defa 657 sayılı yasaya tabii olarak görev alacak personel için bütçe yeterli olduğunda mevcut kadrolar ilan edilerek KPSS sınavına katılanlardan sınavla eleman almak.
 4. Kurumumuza müracaat eden personelden ataması yapılacak olanların işe giriş evraklarını tamamlatmak ve atama işlemlerini sonuçlandırarak sicil numarası vermek.
 5. Başarılı aday memurlarının asalet onaylarını, müdürlüklerin teklifi üzerine almak, başarısız adayların kayıt kapama işlemlerini yapmak.
 6. Memurların göreve başlayış, görevden ayrılış, vekâlet görev, 2. görev, yer değiştirme, silâh altına alınma ve terhislerinde göreve dönmelerine ilişkin işlemleri yapmak.
 7. Kurum tarafından ihtiyaç duyulduğu tespit edilen çeşitli unvanlar için görevde yükselme yönetmeliğince işlem yapmak.
 8. Her yıl özel hizmet tazminatı ve yan ödeme alan personellerin kadro unvanları için valilikten onay almak için gerekli işlemleri yapmak.
 9. Takdirname, teşekkür, ödül, görevden çekilme, disiplin cezaları, göreve son verme ve görevden uzaklaştırmaya ilişkin işlemleri yapmak.
 10. Üst yönetici ve birim müdürü kadrolarına atanan memurların 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince atamalarını belediye meclisinin bilgisine sunmak.
 11. Naklen atama onayları, terfi ve kademe ilerlemeleri, soyadı ve öğrenim değişikliği, borçlanma ve emeklilik tescil işlemlerini yapmak.
 12. İşçilere ve Memurlara kimlik kartı vermek, memur kütüğü, düzenlemek, emeklilik sicil numarası verilmesine ilişkin işlemleri yapmak
 13. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışan Memur personellerden suç işleyenlerin cezalandırılması için Disiplin Amirleri ve Disiplin Cezaları Yönetmeliğini hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak, Belediyenin web sitesinde yayınlayarak ilan etmek.
 14. Personellerin Askerlik durumunu belgelemek, sicil dosyalarını devren almak ve başka kurumlara devretmek
 15. İl idare Kurulu ve Danıştay Kararlarını ilgililere bildirmek ve alındı belgesinin tebliğ ve imza işleminden sonra bir nüshasını gönderen kuruma iade etmek, memurların mahkeme aşamalarını izlemek ve sonuçlarını tescil etmek ve uygulamak.
 16. Memur personelin derece terfi ve kademe ilerleme onaylarını almak, bunların kayıt işlemlerini tutmak,
 17. Terfi edecek memurlar ile bu memurların kadro tekliflerini inceleyerek meclis kararının alınmasını temin etmek bu kadroların değişiklik ihdasını sağlamak
 18. Başka kurumlarda hizmetleri olduğunu bildirenlerin hizmetlerini isteyip, siciline işlemek gerekiyorsa intibak işlemlerini yapmak
 19. Görevden istifa eden personel hakkında gerekli işlemleri yapmak
 20. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince ihtiyaç duyulduğunda norm kadroya sözleşmeli personel alımı için kadro unvan, derecesi ve maaş belirleme için belediye meclisine teklif sunarak sözleşmeli personel alımına ilişkin işlemleri yapmak.
 21. 1. 2. ve 3. derece kadrolarda görevli memur personelin özel pasaport işlemlerini yapmak.
 22. Emekli olacakları belirlemek ve gerekli işlemleri yapmak
 23. Uzman ve uzman çavuşluktan istifa ederek ayrılan personelin müracaatlarının kabulünde, personel giderleri bir önceki yıl belediye gelirleri bütçesinin % 30’unu aşıyorsa İçişleri Bakanlığından atama izni almak.
 24. Bilgilerin gizliliğini korumak
 25. Üstlerinden aldığı görevleri yerine getirmek

 

 

II- ORGANİZASYONDAKİ YERİ

 1. Organizasyondaki yeri itibariyle Müdür’e bağlıdır.
 2. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla yükümlü olduğu bütün faaliyetleri yürütülmesinde Müdür’e ve Üstlerine karşı sorumludur
 3. Sicil Memuru, Bilgisayar Memuru, Arşiv ve Gerçekleştirme Görevlisi, Veri Hazırlama ve Araştırma Sorumlusu kendisine bağlı bulunan kadrolardır

 

 

III-BU KADRO İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER

 1. Yüksek Okul mezunu
 2. Bilgisayar bilgisi yeterli
 3. Belediye mevzuatına hakim
 4. Toplam kalite anlayışına sahip
 5. Liyakatlı

 

 

E- SİCİL   MEMURU’NUN

 

I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI  :

 1. 8 yıl içerisinde adli ve idari ceza almayan memurları tespit ederek 1 kademe verilmesine ilişkin işlemleri yapmak.
 2. Yıllık, mazeret, hastalık, aylıksız izin onayları ile izne çıkacak memurların yerine vekâlet edecek memurların onaylarını almak ve gerekli işlemleri yapmak.
 3. Özlük dosyalarını korumak ve yetkililere imza karşılığında vermek.
 4. Hizmet cetvelini çıkarmak.
 5. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.
 6. Memur ve işçi personelin maaş bordrolarını hazırlamak.
 7. İşçi personelin puantajlarının takibi ve kontrolünün yapılması
 8. Toplu sözleşme farkları ile ilgili bordroların hazırlanması
 9. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermek.
 10. Memur ikramiye ödeme evrakının hazırlanması
 11. Açıktan vekil memurların maaşlarının hazırlanması
 12. Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili  maaşlarının hazırlanması
 13. İşçilerin fazla mesaileri ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak,
 14. Teknik personele 3’er aylık dönemler itibariyle ek özel hizmet tazminatı ödeme evrakının hazırlanması
 15. Meclis Üyeleri, Encümen Üyeleri ve İhtisas Komisyonu Üyelerinin maaş evraklarının hazırlanması
 16. Memur personelin emekli sandığı kesintileri, icmal ve ihbar fişlerinin düzenlenmesi, şahıs emeklilik icmal bordrosunun hazırlanması
 17. Emekli olan ve vefat eden memur personelin emekli ikramiyesi ve ölüm yardımına ilişkin emekli sandığı tarafından ödenip kurumuna gönderilen faturalarına ilişkin ödeme emri belgelerinin hazırlanması
 18. Maaş belgesi isteyen personelin maaşını ve maaşında haciz olmadığını belirten belgelerin hazırlanması
 19. Memur personelin kayıt, maaş işlemlerini yapmak. Aylık ve yıllık emekli kesenek icmal bordroları, aylık ve üç aylık kefalet sandığı kesintileri tanzim edip ilgili kuruma bildirmek.

 

 

II-ORGANİZASYONDAKİ YERİ

 1. Organizasyondaki yeri itibariyle Müdür’e bağlıdır.
 2. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla yükümlü olduğu bütün faaliyetleri yürütülmesinde Müdür, Şef ve Üstlerine karşı sorumludur

 

 

III-BU KADRO İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER

 1. Lise ve dengi meslek lisesi mezunu
 2. Bilgisayar bilgisi yeterli
 3. Belediye mevzuatına hakim
 4. Toplam kalite anlayışına sahip
 5. Liyakatlı

 

 

F- BİLGİSAYAR MEMURU’NUN  

 

I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI   :

 1. Memur personelin sicil ve özlük bilgilerinin bilgisayara girilmesi işlemlerini yapmak
 2. Bilgisayar verilerinin rapor halinde verilmesini sağlamak
 3. Üstlerinden aldığı görevleri yerine getirmek

 

I-ORGANİZASYONDAKİ YERİ

 1. Organizasyondaki yeri itibariyle Müdür’e bağlıdır.
 2. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla yükümlü olduğu bütün faaliyetleri yürütülmesinde Müdür, Şef ve Üstlerine karşı sorumludur

 

III-BU KADRO İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER

 1. Lise ve dengi meslek lisesi mezunu
 2. Bilgisayar bilgisi yeterli
 3. Belediye mevzuatına hakim
 4. Toplam kalite anlayışına sahip
 5. Liyakatlı

 

G- EVRAK KAYIT MEMURU VE TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ’NİN 

I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI :      

 1. Müdürlüğe alınan malzemelerin fatura bedellerinin ödenmesi için malın belediyece teslim alındığına dair ayniyat tesellüm makbuzu kesip kayda işlemek
 2. Müdürlüğe alınan demirbaşların kayıtlarını yapmak
 3. Depo stoklarını devamlı kontrol ederek ihtiyaç duyulan malzemeleri amirine iletmek
 4. Malzemelerin depo giriş ve çıkış işlemlerinin kontrollü bir şekilde yapılmasını ve gerekli evrakların düzenlenmesini sağlamak
 5. Depo kayıt defterlerini usulüne uygun olarak tutmak ve depoların sayım işlemlerini takip etmek
 6. Bağış yolu ile kuruma gelen bir malın eğer demirbaş ise demirbaş kayıtlarına geçirilebilmesi için gerekli işlemleri yapmak
 7. Gerçekleştirme görevlisi olarak ihale işlerinin tüm ödeme emri belgelerini tanzim etmek
 8. Kayıt ve Yazışma işlemlerini gerçekleştirmek
 9. Müdürlüğe Gelen ve Giden Evrakların tarih ve saat belirterek kaydını yapmak.
 10. Giden evrakların zimmet karşılığı tarih ve saat belirterek ilgili birime teslim etmek
 11. Üstlerinden aldığı görevi yerine getirmek.

 

II-ORGANİZASYONDAKİ YERİ

 1. Organizasyondaki yeri itibariyle Müdür’e bağlıdır.
 2. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla yükümlü olduğu bütün faaliyetleri yürütülmesinde Müdür ve Şef’e karşı sorumludur

 

III-BU KADRO İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER

 1. İlköğretim mezunu tercihen Lise mezunu
 2. Bilgisayar bilgisi yeterli
 3. Toplam kalite anlayışına sahip
 4. Liyakatli

 

 

H-   İŞÇİ MAAŞ GÖREVLİSİ’NİN  

I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 1. Personelin İcra kesintilerini işlemek
 2. T.İ.S gereği personele verilen sosyal yardımları işlemek
 3. İşçi maaş bordroları hazırlamak
 4. Banka ödeme listesini hazırlamak
 5. Maaş bordrolarını personele dağıtmak
 6. Maaş sonrası tüm kesinti listelerini Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek
 7. İşçi çalıştıran müdürlüklerden gelen çalışma puantajlarının ve onaylarının kontrolü, kontrolden sonra puantajdaki günlerin işlenmesi, istirahatlı olan işçi personelin prim farkı varsa işlenmesi, izine çıkan personelin izin paralarının işlenmesi, icra kesintilerinin işlenmesi ve tüm işlemlerin hesaplanıp net maaşın ortaya çıkarılması
 8. Aylık hizmet belgelerinin hazırlanarak Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne göndermek.
 9. Devlet ikramiyeleri ve T.İ.S. gereği verilen ikramiyeleri hazırlamak ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek
 10. Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü ile ilgili tüm yazışma işlemlerini yapmak
 11. Asgari geçim indirimlerinden yararlanacak personelin indirim oranlarını maaşa yansıtmak ve asgari geçim indirimine ait bordroyu düzenleyerek Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek
 12. Kıdem Tazminatı hesaplarını incelemek
 13. İşçi personelin her türlü kesinti işlemleri (Sendika, icra, dernek, vakıf vb.) yaparak kesilen paraların miktarı ve nerelere gönderileceği hakkındaki listeleri Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermek
 14. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek

 

 

II-ORGANİZASYONDAKİ YERİ

 1. Organizasyondaki yeri itibariyle Müdür’e bağlıdır.
 2. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla yükümlü olduğu bütün faaliyetleri yürütülmesinde Müdür Şef ve Üstlerine karşı sorumludur.

 

 

III- BU KADRO İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER

 1. Lise ve dengi meslek lisesi mezunu
 2. Belediye mevzuatına hakim
 3. Bilgisayar bilgisi yeterli
 4. Toplam kalite anlayışına sahip
 5. Liyakatli

I-               MEMUR MAAŞ GÖREVLİSİ’NİN   

 

II-             GÖREV VE SORUMLULUKLARI  

 1. Derece kademe ilerlemeleri işlemek
 2. Hastalık raporlarını işlemek
 3. Memur mesai puantajlarını kontrol etmek ve işlemek
 4. Memur ilaç katılım paylarını işlemek
 5. Personelin İcra kesintilerini işlemek
 6. Memur maaş bordroları hazırlamak
 7. Banka ödeme listesini hazırlamak
 8. Asgari geçim indirimlerinden yararlanacak personelin indirim oranlarını maaşa yansıtmak ve asgari geçim indirimine ait bordroyu düzenleyerek Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek
 9. Maaş bordrolarını personele dağıtılmak üzere Müdürlüklere göndermek
 10. Maaş sonrası tüm kesinti listelerini Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek
 11. Başkan ve Başkan Yardımcısı maaşları hazırlanması ve Bordro çekimi, Aktarma ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek
 12. Stajyer öğrenci puantajlarını kontrol etmek ve puantajlara göre maaş hazırlanıp ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi
 13. Yıllık emekli keseneklerinin emekli sandığına gönderilmesi
 14. İntibak hesaplarının yapılması
 15. Memur personelin kayıt, maaş işlemlerini yapmak. Aylık ve yıllık emekli kesenek icmal bordroları, aylık ve üç aylık kefalet sandığı kesintileri tanzim edip ilgili kuruma bildirmek.
 16. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek

 

II-ORGANİZASYONDAKİ YERİ

 1. Organizasyondaki yeri itibariyle Müdür’e bağlıdır.
 2. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla yükümlü olduğu bütün faaliyetleri yürütülmesinde Müdür Şef ve Üstlerine karşı sorumludur.

 

 

III-BU KADRO İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER

 1. Lise ve dengi Meslek Lisesi mezunu
 2. Belediye mevzuatına hakim
 3. Bilgisayar bilgisi yeterli
 4. Toplam kalite anlayışına sahip
 5. Liyakatli

 

İ- MESAİ SAATLERİ TAKİBİ GÖREVLİSİ

I- GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1.     Personelin Belediyeye giriş ve çıkışlarının takibini yapmak.

2.     Mesaiye geç gelenleri tespit etmek.

3.     Mesaiye geç gelenleri çalıştığı birim amirine bildirmek

4.     Üstlerinden aldığı görevi yerine getirmek.

5.     Kart okutma cihazlarının takibini yapmak.

 

 

 

      II-ORGANİZASYONDAKİ YERİ

1.     Organizasyondaki yeri itibari ile Müdüre bağlıdır.

2.     Görev ve Sorumlukluklarını yerine getirebilmek amacıyla yükümlü olduğu bütün faaliyetleri yürütülmesinde Müdür, Şef ve Üstlerine karşı sorumludur.

      III- BU KADRO İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER

Lise dengi ve Meslek Lisesi mezunu.

Bilgisayar bilgisi yeterli.

Toplam kalite anlayışına sahip.

Liyakatli

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

DENETİM

 

 

Madde 5. Denetim

 1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çalışmaları ve sonuçları Belediye Başkanı tarafından denetlenir.
 2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanı veya Başkan Yardımcısının talimatı üzerine çalışmaları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi inceleme ve denetlemeye esas olmak üzere sunmakla yükümlüdür.
 3. Yılsonu raporunun dışında da belli konularla ilgili raporlar Belediye Başkanı veya Başkan Yardımcısına sunulabilir.
 4. Belediye içinde otokontrol sistemi işlemekte olup İç Denetçi, Mülkiye ve Sayıştay Denetçileri tarafından düzenli olarak denetimler yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Madde 6 : Hüküm bulunmayalan hususlar

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,          4857 Sayılı İş Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Madde 7 : Yürürlük

                  Bu yönetmelik Efeler Belediye Meclisi’nin kabulüyle yürürlüğe girer.

 

Madde 8. Yürütme

                 Bu yönetmelik hükümlerini Efeler Belediye Başkanı yürütür.

Hizmet Standartları

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

  SIRA NO  

 VATANDAŞA SUNULAN

HİZMETİN ADI 

 BAŞVURUDA İSTENİLEN  

BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

Nakil Talebi

Nakil Gelen

Nakil Giden

Dilekçe

Hizmet Belgesi

Kurum Yazısı

  Yasal Süresi 3071 sayılı Dilekçe Ka. Ger. 30 gün   

15 Gün

15 Gün

2

Açıktan Atama Talebi

Dilekçe

15 Gün

3

İş Talebi

Dilekçe

CV

15 Gün

4

Staj Talebi

Dilekçe

Öğrenim Belgesi

15 Gün

5

Hizmet Belgesi Talebi

Dilekçe

Müdürlük Yazısı

1 İş Günü

6

Yeşil Pasaport Talebi

Dilekçe

Fotoğraf

Müdürlük Üst Yazısı

2 İş Günü

7

Çalışan Personelimizin Dilekçeleri

Dilekçe

Müdürlük Üst Yazısı

2 İş Günü

8

  Şikâyet istek ve Bilgi Edinme Dilekçeleri  

 

Dilekçe

 

15 Gün

9

Maaş Bordrosu

-------------------

1 İş Günü

10

Kamu Kurumlarından Gelen Yazılar

-------------------

5 İş günü

 

            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

Dokümanlar