KURUMSAL MÜDÜRLÜKLERYAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Müdür: Muhammet S.B. TOPALOĞLU
Tel: 0 256 444 80 09 – 1115
E-posta: istekyaziisleri@efeler.bel.tr
Adres: Efeler Belediye Başkanlığı Yedi Eylül Mah. İzmir Caddesi No:5 Efeler/AYDIN   

Müdürlüğün Görevleri
 • Belediyemiz karar organı olan Belediye Meclisi ve Encümeninin 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde belirlenen zamanlarda kesintisiz ve düzenli toplanması sağlanır.
 • Belediyemiz karar organı olan Belediye Meclisinin her ayın ilk haftasında yapacağı toplantılara ait gündemin hazırlanması, Kaymakamlık Makamına sunulması, internet ortamından ilan edilmesi, toplantı gündeminin meclis üyelerine mail atılması, toplantı günü meclis üyelerine telefon ile hatırlatma yapılması sağlanmaktadır. Meclis toplantısında görüşülecek konular çoğaltılarak gündem maddesi sıralamasına göre sekreter altlıklarına takılmak suretiyle hazırlanır ve meclis toplantısında dağıtımı yapılır.
 • Meclis kararlarının açık, anlaşılır ifadeler ve yasal dayanakları ile yazılması, Meclis Divan üyelerine imzalatılması, Başkanlık Makamına tasdike sunulması, alınan kararların yürürlüğe girmesi için 31 Kaymakamlık Makamına sunulması, alınan kararların işlem ifası için ilgili birimlere ulaştırılması ve Meclis karar defterinin yazılması ve divan üyelerine imzalatılması yapılmaktadır. Meclis toplantılarının dijital kaydının alınması sağlanır, ses kayıtları dikte edilerek tutanak haline getirilir ve meclis katip üyelerine imzalatıldıktan sonra arşivlenir.
 • Belediye Encümeninde görüşülecek konuların her hafta Salı günü gündemi oluşturularak Encümen üyelerine dağıtımı sağlanır. Belediyemiz Encümeni her hafta Çarşamba günleri mutat toplantısını yapar. Belediye Encümeninde karara bağlanan evrakların ve karar defterinin yazımı, tamamlanır, üyelere imzaları tamamlatılır ve işlem ifası için ilgili birimlere gönderilmesi sağlanır.
 • Kamu kurum-kuruluşları, vatandaşlar veya kanuni temsilciliklerden Belediyemize gelen tüm evraklar teslim alınarak, yazılı ve elektronik ortamda kaydedilmekte, takip için teslim belgesi düzenlenerek vatandaşa verilmekte, Başkan Yardımcılarından havalesi yaptırılarak evrakın ilgili müdürlüğe zimmet karşılığı günlük olarak teslimi yapılmaktadır.
 • Başkanlık emirlerini yazı şekilde hazırlayarak tüm birimlere dağıtır ve Başkanlık tarafından Müdürlüğe intikal eden teklif, yazı emirleri alır, cevap hazırlayıp ilgili yerlere gönderir.
 • Belediye Meclisi ve Encümen üyelerinin devam devamsızlıklarının takibi yapılarak puantajları hazırlanır, hesaplamaları için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilir.
 • İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının Genel İş ve Yürütümü Teftiş raporlarının teslim alınması, dağıtımı, toplanması ve işlemlerin teftiş dönemi doğrultusunda yapılması sağlanır.
 • İç ve dış yazışmaların takibi ile Belediyenin iş ve işlemlerinde iç koordinasyonu sağlayacak nitelikte genelge veya talimat çıkarılması ile ilgili işlemler yürütülür.
 • Evlendirme akitlerinin yapılmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesi sağlanır.
 • Belediye imkânlarıyla verilecek tüm hizmetlere olanak verecek çalışmaları takip ederek katkıda bulunur.

Teşkilat Şeması

Hizmet Standartları

  SIRA  
  NO
  VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI   BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER                 

 HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ  

  (EN GEÇ SÜRE)

1

 Vatandaşların  şikayet dışındaki yazılı taleplerinin

incelenmesi ve ilgili mercilere iletilmesi

1- Dilekçe 

( Dilekçe sahibinin adı ve soyadı ,
imzası, ikamet veya iş adresi, iletişim numarası )

3 GÜN
2

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun gereğince

yapılan şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması 

1- Dilekçe 

( Dilekçe sahibinin adı ve soyadı , imzası, ikamet veya iş adresi,

 iletişim numarası )

30 GÜN
3 4092 sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince başvuru  (BİMER)

T.C. kimlik numarası ve iletişim bilgilerini içeren dilekçe

ya da elektronik ortamda yapılan başvuru

 15 İŞ GÜNÜ

 

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (EVLENDİRME MEMURLUĞU)

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

 

 VATANDAŞA SUNULAN  HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN EVRAKLAR

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 
(EN GEÇ)

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Nikâh Başvuru

İşlemleri

(T.C. Vatandaşları

için )

 

  1-)4 adet Fotoğraf(Son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak.)

  2-)Nüfus Cüzdanlarının Asılları

  3-)Belediye Sicil Servisinden Sicil Numarası

  4-)Sağlık Raporu(1.No’lu Sağlık Ocağı Binasındaki Halk Sağlığı Merkezinde kan vererek Aile Hekiminden  alınacak olan Fotoğraflı Sağlık raporu)

  5-)Çiftlerin 18 yaşını bitirmiş olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde;

-17 yaşını bitirenler anne babanın Nüfus cüzdanları ile birlikte başvuru esnasında muvafakatname vermeleri veya gelemeyecek durumda olanlar noterden muvafakatname almaları,

-16 yaşını bitirenler Aile Mahkemesinden almış oldukları evlenme izni kararı

  6-)Kadın boşandıktan veya eşi öldükten sonra 300 gün geçmeden evlenemez. Evlenmek isteyen  bayanlar Aile Mahkemesinden İddet Müddetinin kaldırıldığına dair mahkeme kararı alması gerekmektedir.

  7-)Çiftlerin her ikisi de Efeler Belediyesi sınırları dışında ikamet ediyorsa; çiftlerden herhangi birinin ikamet  ettiği yerin Belediyesinden evlenme izin belgesi alması gerekmektedir.

  8-) Mal ayrılığı talebi olanların noterden yaptırmış oldukları mal ayrılığı sözleşmesi

  9-) Belediye Meclisinin kararı gereğince nikâh ücretlerinin yatırılması

  10-)Kızlık soyadını kullanacak bayanlar müracaat esnasında bildirmek zorundadır

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Dakika

 

 

2

 

Nikâh Başvuru işlemleri

 ( Yabancı uyruklu kişiler için )

   

      1-)Usulüne uygun Bekârlık Belgesi, Doğum Belgesi ve Pasaport

      2-)Sağlık Raporu(1.No’lu Sağlık Ocağı Binasındaki Halk Sağlığı Merkezinde kan vererek

        Aile Hekiminden alınacak olan Fotoğraflı Sağlık raporu

      3-)5 adet fotoğraf

 

 

20 Dakika

Dokümanlar