KURUMSAL MÜDÜRLÜKLERMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Müdür: S. Dilek CESUR
Tel: 0 256 444 80 09 – 1104
E-posta: malihizmetler@efeler.bel.tr
Adres: Efeler Belediye Başkanlığı Yedi Eylül Mah. İzmir Caddesi No:5 Efeler/AYDIN

Müdürlüğün Görevleri
 • İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
 • İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 • İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 • Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
 • Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Mera, yaylak ve kışlakların ve sınır işaretlerinin korunmasından ve ayrıca tahsis amacına göre en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak.

 

 

Teşkilat Şeması

Dokümanlar

Hizmet Standartları

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA
NO
HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ (*)
1 HAK EDİŞ ÖDEMELERİ 1.İLGİLİ BİRİMDEN ÖDEME TALİMATI YAZISI 15 GÜN
2.FATURA
3.HAK EDİŞ RAPORU
4.HAKEDİŞ İCMALİ
5.SÖZLEŞME
6.ONAY BELGESİ
7.HARCAMA TALİMATI
8.VEKİLE YAPILACAK ÖDEMELERDE, VEKİLİN ALACAKLI ADINA TAKİBE YETKİLİ OLDUĞUNA İLİŞKİN, NOTER TASDİKLİ VEKÂLETNAME ASLI VE FOTOKOPİSİ (FOTOKOPİ ASLI İLE BERABER GETİRİLECEK, ASLI GÖRÜLDÜKTEN SONRA FOTOKOPİSİ ONAYLANARAK ALINACAKTIR)
9.BANKA HAVALESİ İÇİN, BANKA HESAP NUMARALARINI BELİRTEN İMZALI DİLEKÇE
10.VERGİ BORCUNUN OLMADIĞINA DAİR YAZININ ASLI (SON 15 GÜN’ E AİT)
11.4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NDA, İHALE TÜRÜNE GÖRE İSTENEN BELGELER
2 BÜTÇE EMANETİ (NAKİT
YETERSİZLİĞİNDEN DOLAYI BİLAHARE ÖDENMEK ÜZERE EMANETE ALINAN HAK EDİŞ ÖDEMELERİ)

1-Gerçek kişilerden; üzerinde T.C kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet veya evlenme cüzdanı gibi kimlik belgesi
2-Tüzel kişilerden; imza sirküleri aslı ve fotokopisi, (fotokopi aslı ile beraber getirilecek, aslı görüldükten sonra fotokopisi onaylanarak alınacaktır.)                                                                                                              
3- Vekile yapılacak ödemelerde vekilin alacaklı adına takibe yetkili olduğuna ilişkin noter tasdikli vekâletname aslı ve fotokopisi,
(fotokopi aslı ile beraber getirilecek, aslı görüldükten sonra fotokopisi onaylanarak alınacaktır.)

4-Banka havalesi için banka iban numaralarını belirten imzalı dilekçe
5-Vergi ve S.G.K. Borcunun olmadığına dair belge aslı

10 DAKİKA
3 GİDERLERİN ÖDENMESİ 1.FATURA, HARCAMA PUSULASI, SERBEST MESLEK MAKBUZU 15 GÜN
2.ONAY BELGESİ VE HARCAMA TALİMATI
3.TAŞINIR İŞLEM FİŞİ
4.MUAYENE KABUL KOMİSYON KARARI
5.PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA TUTANAĞI
6.HAK EDİŞ RAPORU
7.HAK EDİŞ TUTANAĞI
8.YAKLAŞIK MALİYET İCMAL CETVELİ
9.SÖZLEŞME
10.VEKİLE YAPILACAK ÖDEMELERDE, VEKİLİN ALACAKLI ADINA TAKİBE YETKİLİ OLDUĞUNA İLİŞKİN, NOTER TASDİKLİ VEKÂLETNAME ASLI VE FOTOKOPİSİ (FOTOKOPİ ASLI İLE BERABER GETİRİLECEK, ASLI GÖRÜLDÜKTEN SONRA FOTOKOPİSİ ONAYLANARAK ALINACAKTIR)
11.BANKA HAVALESİ İÇİN, BANKA HESAP NUMARALARINI BELİRTEN İMZALI DİLEKÇE
12.VERGİ BORCUNUN OLMADIĞINA DAİR YAZININ ASLI (SON 15 GÜN’ E AİT)
4 KAMULAŞTIRMA
ÖDEMELERİ
1.GERÇEK KİŞİLERDEN; ÜZERİNDE T.C. KİMLİK NUMARASI YAZILI NÜFUS CÜZDANI, PASAPORT, EHLİYET VEYA EVLENME CÜZDANI VB.KİMLİK BELGESİ.
2.VEKÂLET İLE İŞLEM YAPACAKLAR, NOTER TASDİKLİ, AHZU KABZA YETKİLİ VEKÂLETNAME ASLI İLE FOTOKOPİSİ (FOTOKOPİ ASLI İLE BERABER GETİRİLECEK, ASLI GÖRÜLDÜKTEN SONRA FOTOKOPİSİ ONAYLANARAK ALINACAKTIR.)
3.BANKA HESABINA HAVALE İÇİN KİMLİK FOTOKOPİSİ EK’İNDE İMZALI DİLEKÇE                                                         4.KAMULAŞTIRMA KARARI                                                                                                                                                                                           5.KIYMET TAKDİR KOMİSYON KARARI                                                                                                                                                                                                      6.UZLAŞMA TUTANAĞI                                                                                                                                                                                                                7.BEDELDE ANLAŞMA VARSA İDARENİN ANLAŞMA YAPILDIĞINA DAİR YAZI
15 DAKİKA
5 AVUKATLIK ÜCRETİ
ÖDEMELERİ
1.DİLEKÇE
2.İLGİLİ MAHKEME KARARI
3.VEKÂLETNAME ASLI VE AVUKAT TARAFINDAN ASLI GİBİDİR ONAYLI VEKÂLETNAME
4.ÜZERİNDE T.C. KİMLİK NUMARASI YAZILI NÜFUS CÜZDANI, PASAPORT, EHLİYET VEYA EVLENME CÜZDANI VB.KİMLİK BELGESİ.
5.SERBEST MESLEK MAKBUZU (İCRA YOLU İLE İSTENENLERHARİÇ)
15 DAKİKA
6 KESİN VE GEÇİCİ TEMİNAT
ÖDEMELERİ
1.İLGİLİ BİRİMDEN TEMİNATIN İADESİNDE SAKINCA OLMADIĞINA DAİR YAZI
2.VEKÂLETEN İŞLEMLERDE VEKİLİN ALACAKLI ADINA TAHSİLE YETKİLİ OLDUĞUNA İLİŞKİN TASDİKLİ VEKÂLETNAME ASLI VE FOTOKOPİSİ (FOTOKOPİ ASLI İLE BERABER GETİRİLECEK, ASLI GÖRÜLDÜKTEN SONRA FOTOKOPİSİ ONAYLANARAK ALINACAKTIR.)
3.TEMİNATIN YATIRILDIĞINA DAİR DEKONT VEYA TAHSİLDAR ALINDISI ASLI
4.KESİN TEMİNAT İADELERİNDE YAPIM VE HİZMET İHALELERİ İLE İLGİLİ TEMİNAT İADESİNDE S.G.K. İLİŞİKSİZ BELGESİNİN ASLI                                                                                                                                                                                                                               5.VERGİ BORCU YOKTUR YAZISI (SON 15 GÜN’ E AİT)
1 SAAT
7 TEMİNAT MEKTUPLARININ
İADESİ
1.İLGİLİ BİRİMDEN TEMİNATIN İADESİNDE SAKINCA OLMADIĞINA DAİR YAZI
2.GERÇEK KİŞİLERDEN; ÜZERİNDE T.C. KİMLİK NUMARASI YAZILI NÜFUS CÜZDANI, PASAPORT, EHLİYET VEYA EVLENME CÜZDANI VB.KİMLİK BELGESİ.
3.VEKÂLETEN İŞLEMLERDE VEKİLİN ALACAKLI ADINA TAHSİLE YETKİLİ OLDUĞUNA İLİŞKİN TASDİKLİ VEKÂLETNAME ASLI VE FOTOKOPİSİ (FOTOKOPİ ASLI İLE BERABER GETİRİLECEK, ASLI GÖRÜLDÜKTEN SONRA FOTOKOPİSİ ONAYLANARAK ALINACAKTIR.)
4.KESİN TEMİNAT MEKTUPLARININ İADESİNDE, YAPIM VE HİZMET ALIMI
İHALELERİ İÇİN S.G.K. İLİŞİKSİZ BELGESİNİN ASLI
10 DAKİKA
8 YAPI DENETİM HAK
EDİŞLERİNİN ÖDENMESİ
1.ILGILI BIRIMDEN HAK EDIŞ BEDELININ ÖDENMESI GÖSTERIR UST YAZI
2.YAPI DENETİM HAK EDİŞ RAPORU
3.YAPI DENETİM HİZMET SÖZLEŞMESİ
4.FATURA
5.BANKA HAVALESİ İÇİN, BANKA HESAP NUMARALARINI BELİRTEN İMZALI DİLEKÇE
6.YAPI DENETİM BEDELİNİN YATIRILDIĞINA DAİR, ADA,PAFTA,PARSEL VE T.C. KİMLİK NUMARASINI GÖSTERİR BANKA DEKONTU
7.DAMGA VERGİSİNİN ÖDENDİĞİNE DAİR MAKBUZ VEYA DEKONT
30 DAKİKA
9 VEZNE HİZMETLERİ 1.BORÇ SORGULAMA
2.EMLAK VERGİSİ, İLAN VE REKLAM VERGİSİ VB.TAHSİLATI
2 DAKİKA
10 BİLGİ EDİNME KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN TALEPLER 1- 4982 sayılı bilgi edinme kanunu çerçevesinde servisimize intikal eden evrakların kaydının yapılması
2- Yapılan tetkik neticesinde değerlendirme sonuçlarının ilgililere bildirilmesi.
15 İş GÜNÜ

Başka Kurum ve kuruluşlardan Görüş Alınacak Olması Halinde 30 Gün
11 DİĞER İSTEK VE ŞİKÂYET
DİLEKÇELERİNİN
CEVAPLANMASI
1. DİLEKÇE Dilekçe Kanununa göre    30 GÜN
12 İlan Ve Reklam Vergisi  1-Her yıl 01 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında ilgilisi (gerçek veya tüzel kişi) tarafından doldurulmuş ilan reklam vergisi beyannamesi verilmesi
2-İlan reklam vergisi yönünden yeni mükellefiyetlere başlayanlar için, reklam tabelası asılmadan önce beyanname verilmesi, tahsis var ise tahsis sözleşmesinin imzalanması
3- Gerçek kişiler için T.C nolu nüfus cüzdanı fotokopisi tüzel kişilerden kaşe ile beraber
4-Beyannameyi imzalayan gerçek ya da tüzel kişinin vekâlet verdiği durumlarda; vekâlet verilen kişinin T.C nolu kimliği ile birlikte vekâletnamenin asli (fotokopi asli ile beraber getirilecek, asli görüldükten sonra fotokopisi onaylanarak alınacaktır.)
5-Tahakkuk işlemlerinin yapılması
15 Dakika
13 Elektrik Tüketim Vergisi  1- Gerçek veya tüzel kişiler tarafından her ay düzenlenecek elektrik tüketim vergisi beyannamesi düzenlenerek takip eden ayin en geç 20’sine kadar gelir birimine verilmesi.
2- Beyannameyi imzalayan gerçek ya da tüzel kişinin vekâlet verdiği durumlarda; vekâlet verilen kişinin T.C nolu kimliği
ile birlikte vekâletnamenin asli (fotokopi asli ile beraber getirilecek, asli görüldükten sonra fotokopisi onaylanarak alınacaktır.)
15 DAKİKA
14 Borç Ödeme Talebi ve Vezne Hizmetleri 1-Kişi ise Nüfus cüzdanı
2-Tüzel kişi ise Ticaret unvanı
3-İcra ve Tahsilat Şube Müdürlüğünden ödeme yapacağı gerçek veya tüzel kişinin belediyemizdeki sicil nosu.
5 DAKİKA
15 Tahsilât İşlemi Sicil kaydı olmayanların için
Şahıs ise;
1- Nüfus cüzdanı aslı yada fotokopisi Şirketler için;
1- Vergi numarası
İhbarlar;
1-Borç bildirimi
2-Ödeme emri
15 DAKİKA
16 Mahsup İşlemi 1-Dilekçe
2-İmza sirküleri
10 DAKİKA
17 Borçların Taksitlendirmesi Taksitlendirme dilekçesi 10 İŞ GÜNÜ
18 Düzeltme ve İade İşlemleri 1-Dilekçe
2-Tahsilât makbuzu
7 GÜN
19 İnternet Üzerinden Borç Ödeme 1-Kredi kartı bilgileri
2-Kredi kartı şifre bilgisi
3 DAKİKA
20 Borç Ekstresi Dökümü 1- T.C. kimlik nosu
2 Sicil nosu
2 DAKİKA
21 Teminat Mektubu İadesi ve İrad Kaydı 1-İmza Sirküleri
2-Vekaletname
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi
7 GÜN
22 Haciz Sonlandırma İşlemi 1-Ceza işlemi ise plakası yada TC nosu
2-Trafik haciz kaldırma talebi yerine getirme işlemi
1 SAAT
23 E- BELEDİYE ÜYELİK İŞLEMLERİ www.efeler.bel.tr adresinden kişi veya kurum kayıt formunun doldurulması 5 DAKİKA
24 İNTERNET SİTESİNDE YAYIN YAPILMASI Belediyenin almış olduğu meclis kararlarının ve belediyeye ait diğer belge ve bilgilerin web sitemizde yayınlanması SÜREKLİ
25   1-Beyanname 5 DAKİKA
Emlak Bildirimi 2-Tapu F. Kopisi
(Bina, arsa, arazi) 3-T.C. Kimlik no
  4-Vekâletname (Vekil ise)
26 Emlak Bildirim (Sicil Bilgileri Dökümü) T.C. Kimlik No veya Mükellef Sicil No 3 DAKİKA
27 Emlak Vergisi Muafiyeti 1-Dilekçe 3 DAKİKA (ilgisine göre belge istenmektedir)
2-Emeklilik Belgesi
3-Özürlü Raporu
4-Ev Hanımı
28 Gayrımenkul Kaydı Kontrolu (GSS ve S.Y.D.V) T.C. Kimlik No veya Mükellef Sicil No 5 DAKİKA
29 Rayiç Sözlü Beyan (Mal Sahibi Tarafından) 5 DAKİKA (bağımsız bölüm)
30 ÇTV Bildirimi Katı Atık Hizmet Bildirimi 1-Beyanname 10 DAKİKA
2-Kira Kontratı (Kiracı İse)
3-Vekâletname (Vekil ise)
31 ÇTV  Boş Dükkan Dilekçe, Maliyeden Kapanış Yazısı 5 DAKİKA
32 İlan Reklam Vergisi Bildirimi ( Broşür, Afiş, Bez İlan V.s.) 1-Beyanname 10 DAKİKA
2-İzin Belgesi Bez Afiş  (Zabıta Md.)
3-Fatura Yeni Tabela İçin
4-Dilekçe(El İlanı İçin)
33 Genel Tahakkuk işlemleri Beyannameler+Belediyenin İlgili Biriminden Alınan Tahakkuk Evrakı  5 DAKİKA
34 Düzeltme ve İade İşlemleri  T.C. Kimlik No 7 gün (Gerekli ise Yoklama Memuru Gönderilir)
2-Dilekçe
3-Tahsilat Makbuzu (Aslı)
35 İcra İşleri Tahsilat Makbuzu( Haciz Kaldırma) 1 Gün
(*) Bu süreler istenilen bilgi ve belgelerin hazır olması halinde işlemlerin başlamasından itibaren hesaplanmış EN GEÇ süreleri içermektedir.


EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Efeler Vergi Dairesi : 325 057 30 37

Posta Çeki Hesap No : 11 27 21 19

Banka IBAN : TR21 0001 2009 5330 0007 0000 76 - Halkbank Şube No : 533