KURUMSAL MÜDÜRLÜKLERHUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Müdür: Kenan HIDIROĞLU
Tel: 0 256 444 80 09 – 1117
Avukat: Deniz GÜLTEKİNOĞLU KARADEMİR
Tel: 0 256 444 80 09 – 1121
E-posta: istekhukuk@efeler.bel.tr
Adres: Efeler Belediye Başkanlığı Yedi Eylül Mah. İzmir Caddesi No:5 Efeler/AYDIN

Müdürlüğün Görevleri

5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği Efeler Belediyesi aleyhine açılan ve Efeler Belediyesinin açmış olduğu davalarda, Belediye Başkanını temsilen davaların takip edilmesi, Efeler Belediyesinin sözleşmeden doğan alacaklarının tahsil edilmesi amacı ile Belediye Başkanını temsilen İcra Takip işleminin yürütülmesi, Belediye içinde ihtiyaç olunan durumlarda, konularla ilgili Hukuki mütalaa verilmesi görevlerini yerine getirmektedir. 

Teşkilat Şeması

Müdürlük Yönetmeliği

TC 

EFELER BELEDİYESİ 

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ    

       

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

            Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Efeler Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenler.

 

            Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Efeler Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde çalışanları, çalışanların görevlerini, yetki ve sorumluluklarını ve çalışma esaslarını kapsar.

 

            Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’na dayanılarak düzenlenmiştir.

 

            Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte adı geçen; a)Belediye : Efeler Belediyesini,

 b)Başkanlık: Efeler Belediye Başkanlığını,

 c)Başkan : Efeler Belediye Başkanını,

ç)Başkan Yardımcısı : Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını, 

d)Müdürlük : Hukuk İşleri Müdürlüğünü,

e)Müdür: Hukuk İşleri Müdürünü ,

f)Avukat: Avukat sıfatını haiz, kadrolu veya kadro karşılığı sözleşmeli avukatları, 

g)Kalem: Müdürlüğün yazı işlerini yürüten servisini,

ğ)Kalem çalışanları: Şef, memurlar ve diğer personeli, İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Bağlılık ve Örgütlenme Yapısı

 

            Kuruluş

MADDE 5- (1) Efeler Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. maddesi ve 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri gereğince kurulmuştur.

 

            Bağlılık

MADDE 6- (1) Efeler Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

 

            Örgütlenme Yapısı

 MADDE 7- (1)Müdürlüğün örgütlenme yapısı aşağıdaki gibidir: 

a)Müdür

b)Avukat

c)Kalem

d)Kalem çalışanları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

            Müdürlüğün Görevleri

MADDE 8- (1) Belediye Başkanına veya yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapan Müdürlük;             

a)Belediye Başkanı, Belediye Encümeni, Belediye Çalışma Komisyonları, Belediye Başkan Yardımcıları ile diğer müdürlükler tarafından istenen konularda hukukî görüş bildirir.

b)Diğer müdürlükler tarafından Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden Başkanlık Olur’u ile görüş istenebilir. Görüş istenirken, görüş istenen konunun ve yapılacak işlemlerin tanımı yapılır. Tereddüt edilen noktanın ne olduğu açıklanır. Görüş isteyen müdürlüğün konuya ilişkin düşüncesi ile konu ile ilgili bilgi ve belgeler yazıya eklenir. Görüş isteyen müdürlük görevlileri, görevleriyle ilgili yasal düzenlemeleri bilmek zorunda olduklarından Kanunu bilmemek mazeret değildir ilkesi nedeniyle bu düzenlemelerde açıkça belirtilen konularda görüş isteyemezler. Hukuki görüş ancak kanun, tüzük, yönetmelik ve sözleşmelerde boşlukların olması, düzenlemelerdeki hükümlerin kolay anlaşılamaz olması ve yoruma ihtiyaç duyulan durumlarda uygulama zorluğu görülen durumlarda istenebilir. Görüş talebi; Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından yürürlükteki yasal düzenlemelere göre incelenir ve düzenlenen hukuki görü ş ilgili müdürlüğe gönderilir.

Hukuk İşleri Müdürlüğü’nce bildirilen görüşler bağlayıcı değildir. Yapılan hizmet açıklama ve yorumlama hizmetidir. Bu sebeple görüş veren avukatın sorumluluğunu gerektirmez. Hukuki görüş istemekle görüş isteyen ilgili müdürlüğün sorumluluğu ortadan kalkmaz.

c)İş sahipleri tarafından hukuki görüş istenemeyeceği gibi verilen görüşler hakkında da iş sahiplerine bilgi verilemez.

(2) Müdürlük, Belediye adına veya belediye aleyhine açılan davalar ile icra takip işlerini ve diğer yargıyla ilgili iş ve işlemleri izleme, sonuçlandırma; davaya esas olacak diğer tüm ön işlemleri (ihtarname keşide etmek, delil tespiti yaptırmak vs.) izleyerek sonuçland ırmak görevini yürütür.

(3)Temyizden ve karar düzeltmeden vazgeçilmesi, feragat, sulh ve kabul yolu ile davaların sonuçlandırılması, davadan vazgeçilmesi işlerini, konusuna göre yetkili olan Belediye Başkanı’nın veya yokluğunda vekalet edenin yazılı Olur’unun alınması veya Belediye Meclisi ’nin kararı olması koşulu ile yürütür.

(4) Hukuk İşleri Müdürü bir davanın veya icra takibinin açılmasını veya belediye tarafından açılmış bir davanın veya icra takibinin devam ettirilmesinde Hukuki yarar görmediği veya zarar doğacağı kanaatine vardığında yararsız gördüğü takdirde durumu Başkanlık Makamına sunarak alacağı Olur doğrultusunda hareket eder ve Başkanlık Makamınca onay verilmesi koşuluyla açılmış bir davayı veya icra takibini müracaata b ırakabilir.

(5)Avukatlar, dava ve icra işlerinin yürütülmesi için diğer müdürlüklerden Müdürlük yazısı ile bilgi ve belge isteyebilirler. Acil durumlarda müdürlük yazısı olmaksızın da bilgi ve belge isteyebilirler.  

(6)Davalardaki sav ve savunmaların delilleri, icra takiplerindeki talepler ve itirazlar; ilgili müdürlükler tarafından verilen bilgi ve belgelere dayandırılır. İlgili müdürlüklerin yanlış veya eksik bilgi vermesi ile hukuken geçerli delil gösterilmemesi durumlarında avukatlar sorumlu tutulamaz. Avukatların süre belirterek istemiş olduğu bilgi ve belgelerin, belirtilen sürede ilgili müdürlük tarafından eksiksiz olarak gönderilmesi zorunludur. Bu zorunluluktan dolay ı belgelerin gecikmesinden avukatlar sorumlu tutulamaz.

(7) Delil tespiti yaptırıldığı ve tebliğ edildiği hallerde buna ait belge ve rapor, Müdürlük tarafından bekletilmeden ilgili müdürlüklere gönderilir.

İlgili müdürlük tespite itiraz edilmesini istediği takdirde, itiraz nedenlerini belge ve bilgi ile birlikte açık ve eksiksiz olarak Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne iç yazışma ile gönderir. İlgili müdürlük derhal incelemesini bitirerek savunmanın yapılabilmesi için sürenin bitimine en az 3 gün kala görüşünü Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne vermek zorundadır. Aksi halde gecikmeden doğacak sorumluluk ilgili müdürlüğündür.

 

(8)Belediye tüzel kişiliği adına diğer kişiler tarafından belediyeye gönderilen ihtarnameler Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından ilgili müdürlüğe havale derhal edilir. İlgili müdürlük gerekli görürse Hukuk İşleri Müdürlüğünden alacağı hukuki görüşe göre ihtarnameye cevap verir.        

(9)Belediye tüzel kişiliği adına belediye tarafından diğer kişilere gönderilecek ihbarnameler ilgili müdürlük tarafından gönderilir. İlgili müdürlük gerekli görürse Hukuk İşleri Müdürlüğünden, yukarıdaki maddelerde yazılı koşullara uygun olarak hukuki görüş ister.      

(10)Yargılama sonucunda mahkeme, parasal ödemeye ilişkin karar verdiği takdirde, müdürlük, gerekli ödemenin yapılması için ilgili müdürlüğe yazı ile bildirir. İlgili müdürlük ödemeye yönelik belgeleri düzenleyerek, ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir. Gecikilen hallerde veya ödenmemesi durumunda oluşacak sorumluluk ilgili müdürlü ğe aittir.

(11)Mahkemeler, Cumhuriyet Savcılıkları ve İcra Müdürlükleri tarafından istenilen bilgi ve belgeler, ilgili olan müdürlükler tarafından isteyen kuruma gönderilecektir. Gönderilen bilgi ve belgelerden kaynaklanan sorumluluklar, ilgili müdürlüklere aittir.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

            MADDE 9- (1) Müdürün görev ve yetkileri;

a)Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli

ş ekilde yürütülmesini sağlamak,

b)Müdürlüğün bütçesini yapmak ve harcama yetkilisi sıfatıyla uygulamak,

c)Müdürlükte görevliler arasında görev bölümü yapmak; izin, hastalık ve çekilme gibi

nedenlerle ayrılanların yerine bir başkasını görevlendirmek ve hizmetin aksamaması için gerekli önlemleri almak, çalışma akışını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

ç)Müdürlük personelinin işe devamını izlemek,

d)Kalemin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,     

e)Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve adli yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personelin yararlanmasını sa ğlamak, ilgili dijital, hukuk programları almak, donatmak vs.,

 f)Müdürlükte    yapılan   çalışmalarla    ilgili    olarak    belli   aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,

g)Müdürlüğün çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli emir ve talimatları vermek,            

ğ) Müdürlük çalış anlarına teslim edilen kamu mallarının ve malzemelerinin tasarrufla ve özenle kullanılmasını denetlemek,

h)Müdürlüğün kuruluşuna ve yapılan görevler için ileriye dönük hedefler göstermek.

ı)Müdürlüğün, iş ve işlemlerinin yürütülmesinde, Müdürden sonra gelmek, Müdüre karşı sorumlu olmak ve sınırları belirtilmek suretiyle Müdürün teklifi üzerine Belediye Başkanı onayı alınarak imza yetkilisi görevlendirilebilir. İşbu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yap ılan devirler aynı şekilde devam eder.

            (2)Müdürün sorumlulukları;

a)Hukuk İşleri Müdürü, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

 

Avukatların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

            MADDE 10- (1) Avukatların görev ve yetkileri;

a)1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ile Başkanlığa izafeten Belediye Başkanınca verilen vekâletnamede belirtilen yetkiler çerçevesinde, adli, idari, mali yargı yerleri ile hakem heyetlerinde Belediye Başkanlığının lehine dava açmak, icra takibi başlatmak ve aleyhte açılmış tüm dava ve icra-iflas takiplerini her aşamada yürütmek ve sonuçlandırmak,

b)Delil tespiti, Duruşma, keşif ve yüksek yargı organlarındaki duruşmalarda hazır bulunmak, 

c)Diğer müdürlüklerce istenecek hukuki görüşleri bildirmek,

ç)Müdürlük temsilcisinin de bulunması gereken Müdürlükler arası kurul veya toplantılara Müdür tarafından görevlendirilmek kaydıyla Müdürlüğü temsilen katılmak,

d)Müdürlükçe kendilerine verilen işlerde kanunların, tüzüklerin ve bu yönetmeliğin gerektirdiği yükümlülükler çerçevesi içinde görev yapmak,

e)Müdürlükçe görevlendirilecekleri konu ve alanlarda kanunlar dahilinde, meslek kuralları ile bağlı olarak savunma, inceleme, danışma ve temsil görevlerini yürütmek ve yetkileri kullanmak,

f)Avukatlar kendilerine verilen dava ve icra takip işlerindeki hukuki kararlar açısından kanunlar dahilinde bağımsızdırlar. Avukatlara asli görevleri ile bağdaşmayacak hiçbir görev verilemez ve asli görevleri dışındaki işlerde çalıştırılamazlar. Başka mercilerce Belediye’den talep edilmesi halinde İlçe Hakem Heyeti, İnsan Hakları Komisyonu gibi hukuki konularda oluşturulan kurul ve komisyonlarda, avukatın rızası alınmak koşuluyla, avukata görev verilebilir.       

g)Avukatlar kendilerine teslim edilen kamu mallarını tasarrufla ve özenle kullanır.

 

            (2)Avukatların sorumlulukları;

a)Avukatlar görev ve çalışmaları yönünden Hukuk İşleri Müdürüne, bağlı Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

            Kalem Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11- (1) Kalem şefinin görev, yetki ve sorumlukları;

a)Hukuk İşleri Müdürlüğünün kayıt, yazışma ve bilgisayar işlemlerini yerine getirir.

b)Dosya düzenlemek; duruşma ve keşif günlerini takip etmek; cevap dilekçesi, beyanda bulunmak gibi süreli işlerin son günlerini takip etmek; dilekçelerin ilgili mahkemesine veya icra dairesine zamanında ulaşmasını avukatlarla beraber sağlamakla görevlidir.

c)Yargılama giderleri ve icra giderleri ile ilgili mutemetlik hizmetlerini yapar. 

ç)Gerçekleştirme görevlisi sıfatıyla müdürlük bütçe harcamalarını yapar.

           d)Avans alımı ve kapatılması işlemlerini düzenler, takip eder.

e)Diğer tüm kalem işleri ve işlemleri ile personele ilişkin tüm işlemleri düzenli olarak yapmaktan sorumludur.

 

(2)Dosya, evrak, senet, makbuz, para gibi Müdürlükte saklanması gereken şeylerin arandığında geç bulunmasından veya hiç bulunamamasından da sorumludur.

 

(3)Bu görevleri nedeniyle Kalem Şefi Hukuk İşleri Müdürüne karşı sorumludur.

 

Evrak Kayıt Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları  MADDE 12- (1) Evrak kayıt memurunun görev, yetki ve sorumlukları;

a)Gelen ve giden evrak için; Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı “Standart Dosya Planı” esas alınarak, gerekli kayıt işlemlerini yapar.

b) Müdürlüğün diğer müdürlüklerle ve dış kurum ve kuruluşlarla evrak alış verişini yürütür. 

c)Müdürlük dışına yazılan evrakı zimmetle ilgili birime gönderir ve teslim ettirir.

ç)Müdürlüğe gelen tüm belgelerin gerekli kayıt işlemlerini yapar, Müdüre havale için sunar. Belgelerin Müdür tarafından ilgililere havalesi yapıldıktan sonra kalem şefinin kontrolünde avukatlar ve diğer personelin zimmet defterine kaydederek ilgilisine teslimini sağlar.

d)Müdürlük tarafından hazırlanan yazıları, ihtarnameleri, davalarla ilgili tüm dilekçeleri, davalarla ilgili ara karar ve karar sonuçlarını ilgili dairesine karar suretiyle birlikte derhal gönderir. Yazışmaların bir suretini dava dosyasında ve diğer suretini yazışma dosyas ında muhafaza eder.

e)Sürekli işleri hemen diğer tüm yazışma, dosyalama ve Kalem Şefinin verdiği diğer işleri yapar.

 

(2)Bu görevleri nedeniyle Kalem Şefine ve Müdüre karşı sorumludur.

 

İdari İşler Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13- (1) İdari işler personelinin görev, yetki ve sorumlukları; 

 a)Belediye adına gelen adli veya idari tebligatları tebellüğ eder.

b)Müdürlük personelinin şahsi dosyalarını tutmak, düzenlemek, takip eder.

c)Personelin izin ve rapor süreleri ile ilgili işlemleri yapmak ve takip eder.

ç)Personelin ücretine konu bordro ve puantaj işlemlerini yapar ve takip eder. 

  1. Müdürlük ihtiyaçlarını temin eder ve bunlara ilişkin tüm ödeme evraklarını hazırlar.
  2. Müdürlük giderlerini bütçe ödeneklerine göre düzenler, takip eder.

f)Meclis komisyon üyelerinin özlük işlemlerini yapar ve devamlılık cetvellerine bağlı huzur haklarını hazırlar, ödenmesi için ilgili birime gönderilmesini sağlar.

g)Taşınırların teslim alınması, korunması, kullanım yerlerine teslim edilmesi ve yasal mevzuatta belirtilen esas ve usullere göre kayıtlarının tutulması, taşınırlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlenmesi ile görevlidir.(Taşınırlara ilişkin görevler Müdürün görevlendirdiği ta şınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından gerçekleştirilir.)

(2)Bu görevleri nedeniyle Kalem Şefine ve Müdüre karşı sorumludur.

 

Kalem Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

            MADDE 14- (1)Kalem personelinin görev, yetki ve sorumlukları;

a)Müdürlüğün tüm adli ve idari yazılarını yazıp kalem şefi, ilgili avukat ve müdür

imzasına süresinde sunulmasını sağlar.

b)Avukatlar ve Müdür tarafından istenilen dosyaları ve evrakları bulur, dosyaların ve evraklar ın düzenli olarak yerine kaldırılmasını sağlar.

c)Kalem Şefinin verdiği diğer görevleri yerine getirir.

 

(2)Bu görevleri nedeniyle Kalem Şefine ve Müdüre karşı sorumludur.

 

İcra Takip - Takip Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 15- (1) Takip memurunun görev, yetki ve sorumlukları;

  1. Belediyenin icra takip dosyası hazırlama, tebliğ, haciz, satış, tahsilat-ödeme işlemlerini takip etmekle, işlemlerin yürütülmesini sağlamakla ve icra dairelerinde avukatın yapması gereken işlemler dışındaki tüm işlemleri yapmakla görevlidir.
  2. Mahkemelerde davaların açılması ile ilgili işlemlerin yürütülmesi konusunda gerekli işlemleri yapar.

c)Avukatlar ve Müdür tarafından istenilen dosyaları ve evrakları bulur, dosyaların, evrakların düzenli olarak yerine kaldırılmasını ve dava dosyalarının düzenlenmesini sağlar.

ç)Cevap dilekçeleri, temyiz dilekçeleri delil listesi vs. dilekçeleri ve eklerini ilgili mahkemelere verir.

d)Mahkemelerde yapılması gereken işlemleri süresinde yapar, yapılan işlemlerle ilgili masrafları mahkeme veznesine veya ilgili merciine süresinde yatırarak karşılığında alacağı gider belgelerini Kalem Şefine teslim eder ve bir suretini dava dosyasında muhafaza edilmesini sa ğlar.

e)Belediyece takip edilen davalarla ilgili kararları, Yargıtay ve Danıştay ilamlarını tebliğe çıkarır, kararları kesinleştirir ve diğer tüm dava takip işlemlerini süresinde yaparak kalemde ilgili defterlere kaydedilmesini sağlar.

f)Kalem Şefinin verdiği diğer görevleri yerine getirir.

(2) Bu görevleri nedeniyle Kalem Şefi ve Müdüre karşı sorumludur.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Evrak ve Arşivleme

 

            Gelen-Giden Evraka Yapılacak İşlemler:

MADDE 16- (1) Evrak memuru tarafından gelen ve giden evrak için; Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı “Standart Dosya Planı” esas alınarak, gerekli kay ıt işlemleri yapılır.

(2)Müdürlük dışına yazılan evrak zimmetle ilgili birime teslim edilir. Yazışmalarda, Belediy emizce birimlere göre düzenlenen yazışma kodları kullanılır.

(3)Hukuk İşleri Müdürlüğüne gelen ve evrak memuru tarafından alınan tüm belgeler, gerekli kayıt işlemleri yapıldıktan sonra derhal Müdür tarafından ilgililere havalesi yapılır ve derhal  avukatlarla diğer personelin zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine teslim edilir.

(4)Belediye birimleri arasındaki yazışmalar, Hukuk İşleri Müdürü ya da görevlendireceği personelin imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür. Ancak, dava konusu işlemler, ihtarnameler, icra işlemleri ve diğer yasal işlemler için mahkemelere ve ilgili yerlere gönderilecek her türlü dilekçeler ve beyanlar vekâlet gereği avukat imzası ile gönderilir.

 

            Arşivleme ve Dosyalama:

MADDE 17- (1) Arşivleme ve dosyalamalarda, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlü ğünün hazırladığı “Standart Dosya Planı” esas alınır.

(2)Müdürlükten çıkan hukuksal görüşler ile dosyalı yazışmaların örnekleri ayrı ayrı klasö rlerde saklanır.

(3)Sonuçlanan, kesinleşen ve belediye açısından hukuken yapılması gereken işlemi kalmayan dava dosyalar ı da Müdürün onayı ile arşive kaldırılır.

(4)Müdürlükten giden hukuki görüş yazıları ile her türlü evrakın birebir sureti ilgili klasörde saklanır. Adli veya idari inceleme için getirtilen belge veya dosya asılları ilgili birimlere zimmetle iade edilir.             

(5)Dava dosyalarıyla Müdürlükten çıkan hukuksal görüşler ve dosyalı yazışmaların örneklerinin ilgili yerlerde saklanmasından, istendiğinde çıkarılmasından kalem şefi, büro memuru, takip memuru ve icra takip memuru sorumludur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Planlama ve Koordinasyon

 

            Planlama ve Koordinasyon

MADDE 18 –(1) Planlama ve koordinasyon aşağıdaki hükümler doğrultusunda yürütülür:        

a)Yapılacak iş ve işlemlerle ilgili planlama ve koordinasyon Müdür veya Müdür’ün yetkili kıldığı konularda Kalem Şefi tarafından yapılır.

b)Hukuk İşleri Müdürlüğünün tüm yazıları, kalemde toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

c)Hukuk İşleri Müdürü gelen dava dosyalarını, hukuksal görüş isteklerini, diğer evrak ve yazıları süreli işlem ve süreler dikkate alınarak avukatlar arasında uzmanlıklarına göre tevzi eder.         

(2)Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin görevden ayrılma, emeklilik veya başka yerlere atanmaları ve ya herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi halinde görevlerinden ayrılabilmeleri için, kendilerine verilmiş bulunan dava ve icra işleri ile diğer konulardaki dosyaları, belgeleri her türlü yazıları, yerlerine atanmış veya bu konuda amirlerce görevlendirilmiş olanlara sürelerine riayet edilerek teslim etmeleri, devir alanların ise bu dosyalar ı, belgeleri, her türlü yazıları inceleyerek, teslim almaları zorunlu ve gereklidir.

(3)Yukarıda adı geçen görevlilerin ölümü halinde, daha önce kendilerine verilmiş olan her türlü dava ve diğer işlerle ilgili dosyalar, belgeler ve yazılar Kalem Şefi tarafından derhal yeni görevliye teslim edilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

            Avukatlık Ücretinin Dağılımı

MADDE 19- (1) Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil edilen vekâlet ücretlerinin avukatlara dağıtımında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 82. maddesi hükmüne göre uygulama yapılır.

 

            Bu Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 20– (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda yürürlükteki ilgili kanun ve mevzuat hükümlerine göre uygulama yapılır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

            Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edildikten sonra belediye internet sitesinde ilan edilmesi ile yürürlüğe girer.

 

            Yürütme

MADDE 22- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütülür.

 

 

 

Hizmet Standartları

EFELER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Hukuk İşleri Müdürlüğü

 SIRA NO

HİZMETİN ADI

YAPILAN İŞLEMLER

HİZMETİN SÜRESİ

1

 Dava ve İcra Takibi Açma

  Belediyece üçüncü şahıslar aleyhine dava ve icra takibi açılması gereken hallerde, ilgili Müdürlük tarafından tüm  bilgi ve belgeler eklenmek suretiyle Başkanlık Makamından onaylı gelen dosya hakkında görevli Avukat  tarafından  yasal işlem başlatılır.

  Gerek duyulan hallerde gerekçeleri ve ilgili bilgi ve belgeleri eklenmek suretiyle Başkanlık Makamından olur  alınmak kaydıyla dava açılabilir.

 Yasal  süresi  içerisinde

2

Dava Takibi Yapılması

  Gerek Belediye aleyhine gerek ise Belediye tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılan davaları yasal mevzuat  kapsamında takip etmek

 Yasal  süresi  içerisinde

3

Hukuki Görüş

  Müdürlükler tarafından yetki ve sorumluluk alanlarında mevzuatın uygulanması hususunda sorunla  karşılaşılması durumunda Hukuki görüş verilir.

 5 İş günü

4

Mahkeme Kararlarının Bilgilendirmesi

  Verilen Mahkeme Kararı bilgi ve gereği için ilgili Müdürlüğe gönderilir.

 5 İş günü

5

Mahkeme Kararlarına ilişkin ödemelerin Hesap ve Tahakkuku

  Mahkeme Kararları ve İcra Emirleri gereği bütçe tertibinde Müdürlük kaleminde olan ödemelere ilişkin Ödeme  Emrini mevzuatın aradığı belgeleri eklemek suretiyle düzenleyip; ödenmek üzere yetkili birime gönderilmesi.

 7 iş günü

 

 

EFELER BELEDİYESİ HASSAS GÖREV TABLOSU

Hukuk İşleri Müdürlüğü

SIRA NO

Hassas Görevler

Hassas Görevi Olan Personel

Hassas Görevin Yerine Getirilmemesi Sonucu

Alınacak Önlemler

1

 Evrak Kayıt

 Huriye YAZER

 Kadriye VARDARLI

 Hizmetin aksaması,

 Zaman Kaybı,

 Güven Kaybı,

 İlgili personelin iş akış sürecine hakimiyeti’nin sağlanması

 Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi

2

 Davaların takibi

 Av. Deniz  GÜLTEKİNOĞLU  KARADEMİR

 Av. Deniz TÜRK

 Av.Damla  GÜLTEKİNOĞLU

 Hizmet aksaması ve neticesinde mali-  cezai zarar oluşması

 İlgili personel tarafından mevzuat değişiklikleri ve duruşma  takiplerinin zamanında yapılması

3

 Mahkeme kararlarının  bilgilendirmesi

 Huriye YAZER

 Kadriye VARDARLI

 Hizmet aksaması ve neticesinde mali- cezai zarar oluşması

 Mahkeme kararlarının bilgi ve gereği için ilgili birime  bilgilendirilmesinin yapılması

 

Dokümanlar