KURUMSAL MÜDÜRLÜKLERMEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Mezarlıklar Müdürlüğü

Mezarlıklar Müdürlüğü

Müdür: Gülhiz GÜRBÜZ BİDECİ
Tel: 0 256 444 80 09 – 1324
E-posta: mezarliklar@efeler.bel.tr
Adres: Efeler Belediye Başkanlığı Yedi Eylül Mah. İzmir Caddesi No:5 Efeler/AYDIN    

Müdürlüğün Görevleri
 • Efeler Belediyesince oluşturulan mezarlıklardan başka yerlere cenaze defnettirmemek,
 • Yetkili mercilerce gömme izin belgesi verilen cenazelerin gömülmesine ruhsat vermek,
 • Ücretli veya ücretsiz cenazelerin fenni şartlar dahilinde nakil ve defnini sağlamak,
 • Mezarlıkların muhafazası için gerekli önlemleri almak,
 • Efeler Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde cenaze defin hizmetlerini yürütmek, mevcut mezarlıkların bakım ve onarımı, ihtiyaca göre genişletilmesi ve yeni mezarlık sahalarının kurulmasının teklifi, cenazelerin gasil ve muhafazası için gasilhane hizmeti vermek, mezar yeri hazırlamak ve bunların ruhsatlarını vermek,
 • Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince, mezarlıklara cenazelerin defni, mezardan çıkarılması ve nakli Belediye Mezarlıklar Nizamnamesinde belirtilen hususları yasalara uygun şekilde yürütmek,
 • Mezarlıklar dahilinde mezar sahipleri tarafından yapılacak duvar, mezar inşaatı ve her türlü inşaat Müdürlüğün müsaade ve kontrolü altında olacağından, bunları usulüne göre ruhsata bağlamak, harçlarını tahsil ettirmek, mezarlıkların temizliğini, düzenini sağlamak, koşullarını denetlemek, gerektiğinde bunların sağlanması amacı ile her türlü yasal tedbirleri almak ve aldırtmak,
 • Lüzumu halinde yapılacak işler hakkında stratejiyi belirleyip proje üretmek,
 • Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak,
 • Cenaze levazımı ve cenaze araçlarını temin etmek,
 • Günlük, haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,
 • Mezarlık alanları içerisinde kuruyan ağaçların kesilerek yerine cenaze defnedilmesini sağlamak.
 • Nakil nedeniyle boşalan mezar yerlerine cenaze defnini sağlamak
 • Müdürlüğün yaptığı hizmetlerin internet ortamında yayınlaması ve güncellenmesini sağlamak.
 • Mezarlıklara gömülen cenazelere ait kayıtların istatistiklerini tutma
 • Belirli bir plan çerçevesinde yakınlarını kaybetmiş vatandaşlarımızı bu acılı günlerinde taziyeye gitmek 

Teşkilat Şeması

Müdürlük Yönetmeliği

T.C. EFELER BELEDİYESİ

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı Efeler Belediyesi sınırları içinde, dışında yada yurt dışında meydana gelen ölümlerin belgelenmesi durumunda defin hizmetlerinin yapılması, mezar yerinin tahsisleri, Cenaze ve gömme işlemlerinin hukuki dayanağı, kapsamlı, görev, yetki ve sorumluluk alanları ile çalışma prensiplerinin kurallara bağlanmasıdır.

 

Kapsam

MADDE 2 - Bu yönetmelik Efeler Belediyesi sınırı içinde hizmet veren

MezarlıklarMüdürlüğününkuruluş görev ve çalışma kuralları ile Mezarlıkların ihdasını koruma, güzelleştirme ve bakım hizmetlerini ayrıca teçhiz, tekfin, nakil ve gömü işlemlerinin aşağıdaki şekilde yapılacağını kapsar. Bunlar;

a)Yetkililerce ölüm belgesi verilenlerin gömülmesini sağlamak,

b)Belediyece gösterilen Mezarlıklardan başka yerlere cenaze gömdürmemek

c)Ücretsiz fakir ve kimsesiz cenazelerinusulüne uygun teçhiz ve kefelenmesini yapmak,

d)Ücretsiz olarak kefen ve defin malzemelerini vermek,

e)Ücretli veya ücretsiz cenazelerin nakil hizmetlerini yapmak,

f)Mezarlıkların muhafaza ve güvenliği için gerekli tedbirleri kendi eliyle veya kendi kontrolünde yapmak veya yaptırmak. 

 

Yasal Dayanak

MADDE 3 -Bu yönetmeliğin yasal dayanağı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu, 5393 sayılı

Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkındaki kanun ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun  7. Maddesi 2. Paragrafı gereğince Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Efeler Belediyesi arasında 12.06.2012 tarihinde imzalanan bu protokoldür.

 

Tanımlar

MADDE 4 -Bu yönetmelikte adı geçen;

a) Ölü               

:Yaşamı sona ermiş kişiyi,

b)Cenaze                       

:Kefenlenip tabuta konulmuş, gömüye hazırlanmış ölüyü,

c)Defin/Gömme             

:Cenazenin toprağa verilmesi işlemi,

d)Mezar yeri                   

şekilde hazırlanmış mezar,

:Kenarı toprak veya beton,üstütoprak veya beton kapakla örtülecek

e)Ölü Yıkama Yeri(Gasilhane)

:Cenazenin yıkandığı ve kefene sarıldığı yeri,

f)Morg               

:Sıhhi ölü bekletme yeri,

g)Musalla Taşı   

:Gömüye hazır,cenaze koyma yeri,

h)Mezar Yeri Yaptırma Projesi :Mezar yeri kullanma belgesine sahip olanların,mezarlarını inşa

etmek içinhak sahiplerinin almak zorunda olduğu inşaat yapma belgesidir,

i)Mezar  Yeri Kullanma Belgesi :Müdürlükçe tahsis edilen ebatları ve ihtiva ettiği bilgileri bu yönetmelikte belirlenen mezar (veya mezarların) hak sahibini ispata yarayan belge(Ek-2),

j)Mezar üstü inşaatı      : Cenaze defin tarihinden 1 yıl geçtikten sonra briket,mermer,betonerme vs. tezyinatla yapım işi.

j)İntifa                                      :Faydalanma hakkı,

k)Tarife   :Efeler Belediye Meclisi’nce her yıl belirlenen ve Mezarlıklar

Müdürlüğü’nün tahsil ettireceği muhtelif ücret miktarı,

l)Hak Sahibi                               :Efeler Belediyesi’ne makbuz mukabili ücret ödeyen gerçek kişi,

m) Büyükşehir Belediyesi            : Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni

n)Belediye                                 :Efeler Belediyesini,

o)Meclis                                    :Efeler Belediye Meclisi’ni,

p)Encümen                                :Efeler Belediye Encümeni’ni,

r)Başkan                                   :Efeler Belediye Başkanı’nı,

s)Müdür                                    :Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürü’nü,

t)Müdürlük                                :Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nü,

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim

Teşkilat

MADDE 5 – 

a) Mezarlıklar Büro Hizmetleri

b)Gasilhane ve Cenaze Nakil araçları

c)Mezarlıklar bakım ve temizlik ve cenaze defin ekibi

Görev ve Yetkiler

MADDE 6

a)Müdürün Görev ve Sorumluluklar:

1) Kanun,tüzük ve yönetmeliklerle Belediyeye verilmiş görevlerden yetkisi dahilinde  olanların yapılmasını sağlamak,

2)Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak,

3)Emrinde görev yapan ve amiri bulunduğu bütün,memur,hoca,işçive diğer personelin gözetim ve denetimini yapar.

4)Yeni mezarlık alanlarının açılması konusunda kamulaştırma yaptırmak, veya mezar inşaası için

Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonu sağlayarak  mezar  yerleri açtırmak,

5)Hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak,

6)Gerektiğinde,emrinde çalışanları, görevi ve görev alanıyla ilgili olarak uygun gördüğü bölüm ve işlerde görevlendirmek,

7) Cenazelerin kaldırılması için gerekli tedbirleri alıp hizmetin yapılmasını sağlamak,

8)Cenaze nakil otoları ve levazımatın temin edilmesini sağlar,

9)Mahalindehizmet verebilmek için, gasilhane ve morg araçlarını hizmete hazır bekletmek,

 1. Hizmette kolaylık için ada ve mezar levhası ile diğer malzemeleri yaptırıp hizmete hazır bekletmek,
 2. Mezarlıkların temizlik bakım ve onarımı için yasal tedbir aldırmak,

12)Mezar yeri intifasını ve bunların inşaat izinlerini verip, mezar yaptırılmasını sağlamak,

13)1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu uyarınca, Mezarlıkta cenazelerin gömülmesi, gerektiğinde kemik bakiyesi nakli, kemik bakiyesinin başka bir mezar veya mezarlığa gömülmesi işlerini yönetmelik esasları dahilinde yaptırmak.

14)Belediye Başkanlığı’na karşı,sorumluluk bilinci ile çalışmaları kontrol etmek.

 

15) Bir sonraki yılın bütçesini hazırlayıp, tanzim etmek.

c) Memurun Görev ve Yetkileri 

 1. Gelen giden evrak kayıtlarını yapmak
 2. Bu bilgilerin ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak 3. Kayıt ve belgelerin dosyalandırılmasını sağlamak

4.  Mezar yeri kullanım belgesini tanzim etmek.

5.  Gelen, giden evraka yapılan, mezarlıklara gömülen cenazelere ait kayıtları bilgisayar sisteminde tutmak ve istatistiklerini yapmak  6. Fiyat tarifesini aynen uygulamak

 1. Yazışmaları zamanında yapmak.
 2. Beyannameyi doğru ve eksiksiz olarak doldurup, ücret tahsilini sağlamak 
 3. Boş satılan mezarlarla ilgili belgeyi tam olarak doldurup, ücret tahsilini sağlamak.
 4. Daha önceden boş mezar satın alanların cenazesi olursa, Mezar kazım emrini ada, parsel ve mezar numarasına göre, defin vaktini mezarlıktaki görevliye bildirmek ve işlerin yürümesini sağlamak,
 5. Mezar yaptıracak olanların ruhsat ücreti tahsilini yaptırmak.
 6. Boş yada dolu olarak satılan mezarların kayıtlarını tutmak.

d)  Hocanın Görevleri

 1. Mezarlık çalışanlarına görev taksimi yapmak
 2. Mezarlığa vaktinde gidilip vaktinde dönülmesini kontrol etmek,Birim Amirine bilgi vermek,
 3. Mezar yaptıracakların, ruhsat almalarını sağlamak.
 4. Cenazelerin,boş mezar alanların ve yapılan mezarların kayıtlarını yapmak
 5. Fakir ve kimsesiz cenazelerin naklini, yıkanmasını, kefenlenmesini ve dini vecibelerin yapılmasını sağlamak
 6. Mezarlıkta mevcut demirbaş eşyanın korunmasını sağlamak
 7. Mezarlıkta periyodik temizlik yapmak ve yaptırmak,
 8. Kuruyan ağaçları tespit edip Birim Amirine bildirmek,
 9. Gömme işlemi için mutlaka defin belgesinin aslını istemek
 10. Cenaze yakınlarına ve ziyaretçilere nazik ve kibar davranarak,yardımcı olmak.

 

e)  İşçnin Görevleri

 1. Mezarlıkların periyodik bakım, temizlik, ve kontrolünü yapmak
 2. Cenaze olduğunda ada,parsel ve mezar numarasını yazılı olarak öğrenip, defin işlemi için gerekli iş ve işlemleri yapmak, defini sağlamak.
 3. Cenazenin hangi tarih ve vakitte defnedileceğini bilmek,
 4. Defin işleminde kullanılacak,el arabası,kazma ve kürekler hizmete hazır tutmak,
 5. Definden sonra kullanılan malzemeyi temizleyip depoya bırakmak,
 6. Boş mezar satıldığında ada,parsel ve mezar numarasını yazılı olarak öğrenip,boş mezar doldurmak ve mezar levhasını dikmek
 7. Ada ve mezar levhalarını hazırda bekletmek
 8. Kuruyan ve yıkılan ağaçları tespit etmek
 9. Toprağı eksik mezarlara,toprak ilave etmek,
 10. Cenazeye ve define rehberlik etmek
 11. Cenaze yakınlarına ve ziyaretçilerine nazik davranmak,münakaşa yapmamak,
 12. Yıkılan ve yapılacak olan mezarlar hakkında rapor edip Müdürlüğe’e bilgi vermek   13. Mevsim şartlarına göre Müdürlükçe belirlenen kıyafetleri giymek,

 

f)   Cenaze Nakil  Şoförünün Görevler

 1. Mezarlık Hizmet bürolarında görevli memurdan almış oldukları yazılı veya sözlü talimatlarla uygun araçlarla  cenaze nakil hizmeti verir.
 2. İhtiyaç olduğunda cenazenin  araçtan mezar başına kadar taşınmasına yardımcı olur.
 3. Araçları her zaman göreve hazır vaziyette bekletir.
 4. Araçların günlük bakımlarını yaparak, periyodik bakım zamanlarında bakımını yaptırır.
 5. Araçların vize ve sigorta sürelerini takip ederek, süresi dolan araçların vize ve sigortalarının yaptırır.
 6. Günlük araç ve görev kağıdını doldurur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ölüm Halinde Yapılacak İşler

  

Müracaat MADDE 7 

a)Mezarlık Müdürlüğü görevlisine ölüm belgesinin aslı teslim edilir.

b)Ölüm belgesindeki bilgiler eksiksiz olarak cenaze beyannamesine yazılıp,cenaze için müracaat eden cenaze yakının kimlik bilgileri ve  imzası alınır.

c)Belediye Meclisi’nin hazırladığı tarifeye uygun ücret tahsili yapılır.

d)Ölüm belgesi ve beyannamemezarlık hocasına verilmek üzere,cenaze sahibine(yakınına) teslim edilir.

e)Cenaze nakil araçları cenaze sahiplerinin isteği doğrultusunda cenazeyi alıp, mezarlığa naklederler. Belediyemiz sınırları içerisinde cenaze nakil hizmeti ücretsizdir.

f)Belediyemiz sınırları dışında yapılacak cenaze nakli yıllık belirlenen Gelir Ücret Tarifesine göre ücretlendirilir.

g) Cenaze nakil aracı olarak kullanılan araçlar başka amaçlarla kullanılamaz.

h)19/01/2012 tarih, 27467 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yönetmelik gereği; Fakir cenazelerinin nakli işlemlerinde fakirliğin tespiti ile ilgili olarak cenaze yakınlarının sözlü veya yazılı beyanları esas alınır. Bu kişilerden cenaze nakil işlemlerinin tamamlanması için beyanlarını belgeleyici fakirlik ve muhtaçlık belgesi veya fakir ve muhtaçlık durumuna ilişkin başkaca bir belge talep edilemez.

Gömme

MADDE 8–

 

a)Mezarlıkta görevli hoca,Ölüm belgesinin aslını ve mezar yeri ücretinin ödendiğini gösterir makbuzu görmeden; ön ödemeli satış yapıldıysa hesap kartını görmeden,ada,parsel ve mezar numarası belirlemeden gömme işlemini yapamaz.

b) Hafta sonları cenaze gömme işlemlerinde mezarlıkta hoca yetkilidir. Cenaze yakının kimlik bilgilerini, mesleki bilgilerini, adres bilgilerini kayıt altına alarak, ücretinin tahsili için hafta başı Belediye’ye ilgili kimsenin intikalini sağlar.Ücret Ödeme taahhütnamesi düzenlenmeden defin işlemi yapılmaz. Hafta sonları resmi tatillerde boş mezar satışı  yapılmaz.

c)Yurt dışından getirilen cenaze için,hava limanı doktorunun verdiği belgenin aslı ve cenazenin teslim alındığı ülkeden verilen belgelerin birer sureti tercüman onaylı Türkçeye çevrilmiş bir sureti ile teslim alınır.

d)Mezarlığa sabah saat sekizden akşam gün batıncaya kadar cenaze gömülebilir. Bu saatler dışında zorunlu sebepler haricinde cenaze gömülemez. Zorunlu sebebin tayini Belediye Başkanına aittir.

 

f)Ölüm Belgesinin sayı numarası,ilgili kurumun mühür (veya kaşesi) basılmış olması ölene ait bilgileri ihtiva etmesi, doktorun adı-soyadı ve imzası, ölenin adı-soyadı ve ölüm sebebinin, ölüm tarihinin, belgenin veriliş tarihinin mutlaka doğru olarak yazılmış olması gerekmektedir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mezar Türleri

 

MADDE  9 -

A)Birinci Sınıf Mezarlar ( Aile Mezarları):Bu mezarlar 2 (iki) şer kişilik olup,talep olması durumunda alacak kişilerin şahsen başvurmaları halinde birden çok mezar ölüm şartı aranmaksızın Belediye Meclisi’nce belirlenen ücreti ödemek suretiyle verilir.

b)İkinci Sınıf Mezarlar:Bu mezarlar şahsa mahsus olup, betonlu ve betonsuz olmak üzere ikiye ayrılır. Talep olması durumunda alacak kişilerin şahsen başvurmaları halinde birden çok mezar ölüm şartı aranmaksızın Belediye Meclisince belirlenen ücreti ödemek suretiyle verilir.

c)Üçüncü Sınıf Mezarlar(Kimsesizler Mezarlığı):Fakir ve kimsesizlere ücretsiz olarak verilir. Mezarlar toprak mezardır.

d)Çocuk Mezarı:Toprak mezar olup, fakir ve kimsesizler için ücretsiz olup diğerleri için Belediye Meclisi’nce belirlenen ücret karşılığı verilir. 11 (onbir) yaş dahil çocuk cenazesi sınıfına girer.

e)Şehit Mezarları:Toprak mezar olup,şehitler için ücretsiz olarak verilir.

f) Çift Katlı Betonlu Mezar:İkinci sınıf mezar grubuna girer. Cenazesi olana verildiği gibi kişilerin şahsen başvurması durumundaölüm şartı aranmaksızınBelediye Meclis’ince belirlenen ücreti ödemek suretiyle verilir. Çift katlı mezar yeri tek bir şaha satılamaz. İki ayrı şahsın başvurması durumunda satılır. Cenaze olması durumunda çift katlı mezar yerinin üst katına gömülecek kişinin bilgileri alınarak mezar yeri kullanma belgesi düzenlenir. Üst kata gömülecek kişi belli olmaması durumunda mezar satışı yapılmaz.

g)Yabancı Mezarlar:Gayrimüslim cenazeler için betonlu ve tek mezar olup, Belediye Meclisi’nce belirlenen ücret karşılığı verilir.

 h)Köy statüsünde iken Efeler Belediyesi sınırlarına dahil edilen mahalle mezarlıkları- Belediye sınırları içerisinde yer alan ve Mezarlıklar Müdürlüğünün izni olmadan defin yapılamayan mahalle mezarlıklarıdır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ruhsat

Mezar Yaptırma Projesi

MADDE 10 –

 1. Mezar inşaatı ve Mezarlıklarda yapılacak her türlü çalışma Müdürlüğün iznine tabidir.
 2. Mezar inşaatçıları yada mezar yakını Mezar üstü inşaatı yapabilmek için Mezarlıklar Müdürlüğünden Mezar yaptırma projesi almak zorundadırlar.Proje almadan veya projeye uygun yapılmayan toprak üstü mezar inşaatı projeye uygun hale getirtilir. 

c)Mezar yaptırma projesini almak için 2001 yılından önce gömülen veya satın alınan boş mezarlarda, Mezar Yaptırma ruhsat ücretini ödemek şartıyla cenazenin gömülme tarihinden itibaren  betonlu mezarlar için 6 ay, toprak mezarlar için 1 yıl sonra  toprak üstü mezar inşasına izin verilir.

d) Mezar sahibi ( cenaze yakını ) cenazenin gömüldüğü tarihten itibaren 5 ( beş ) yıl içerisinde mezarı yaptırmak zorundadır. Mezar yapıldıktan sonra mezarın çökmesi ya da yıkılması halinde tüm sorumluluk cenaze yakınına aittir. Mezarın yapılması için cenaze yakınına verilen mezar yaptırma projesi mezarın yapımından sonra mezarlık görevlisine teslim edilir. Mezarlık görevlisi belgeyi Müdürlük kayıt bürosuna gönderir.

Yaptırılmadığı taktirde beş yıllın sonunda Mezarlık Müdürlüğü’nce tespit edilen, toprak üstü inşası yapılmamış mezarlar, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Mezar ölçülerinde çevresine (en, ve boyu) 20 cm yüksekliği, 15 cm kalınlığında beton dökülerek, başucu taşında sadece ismi ve ada mezar nosu yazılarak yapılacak, kaybolması önlenecektir. 

Mezar Satışları

MADDE 11 - 

a)   Ölüm Halinde Yapılan Satışlar:

 1. Ölüm halinde mezar satışları için,gelir ücret tarifesi uygulanır,
 2. Cenazesi olan vatandaş ( cenaze yakını ) Belediye Gelir Ücret Tarifesine göre mezar türü ücretini ister peşin , isterse resmi müracaatla 6 ( altı ) taksitle ödeme yapabilir.Taksitli satışlarda cenaze yeri almak için başvuran kişi ( ilgilenen kişi veya cenaze yakını ) adına hesap kartı açılır 
 3. Taksit sayısı ve taksit ödeme tarihleri bilgisayar ortamına ilgilenen kişi adına işlenir ve taksitleri zamanında ödeyeceğine dair taahhütname imza altına alınır.
 4. Taksitleri en fazla 6 ( altı ) aya bölünebilir,
 5. Taksitleri zamanında ödemeyen cenaze yakını ilgilenen kişiye yasal faiz oranı uygulanır,

6.Ödeme süresi üst üste 3 ay geciken mezar yerleri için icra takibi başlatılır.

            7.Ölüm halinde mezar satışları için Mezar Yeri Kullanma Belgesi düzenlenmez. 

 

b)   Ölüm Şartı Aranmaksızın Yapılan Satışlar:

 1. Ölüm şartı aranmaksızın isteyen her vatandaşa boş mezar satışı yapılabilir. Mezar türüne göre; alınacak her mezar için mezar yeri almak isteyen kişi şahsen başvurması gerekir,
 2. Cenazesi olup hemen yanındaki boş mezar yerinin alınmak istenmesi ancak yasal müracaatta bulunulmaması durumunda, alınmak  istenen mezar yeri ayrılır ve kişiye 5 ( beş ) iş günü süre verilir. Bu süre içinde mezar yerine cenaze defni yapılmaz. Ancak 5 iş  günü içerisinde yasal  müracaat yapılmaz ise Belediyece mezar yeri satışa çıkartılır,
 3. Mezar satışları için, gelir ücret tarifesi uygulanır,
 4. Vatandaş Belediye Gelir Ücret Tarifesine göre mezar türü ücretini ister peşin, isterse resmi müracaatla 6 ( altı ) taksitle ödeme yapabilir,
 5. Taksit sayısı ve taksit ödeme tarihleri bilgisayar ortamına ilgilenen kişi adına işlenir ve taksitleri zamanında ödeyeceğine dair taahhütname imza altına alınır. Taksit en fazla 6 ( altı ) aya bölünebilir. Taksitleri zamanında ödemeyen kişiye yasal faiz oranı uygulanır,
 6. Ödeme süresi üst üste 3 ay geciken mezar yerleri için icra takibi başlatılır,
 7. Peşin veya taksitle alınmış boş mezar için, borcu bittiğinde mezarı alan kişi adına MEZAR YERİ KULLLANMA BELGESİ verilir, Ancak; taksitlerin devamı esnasında kişinin ölümü halinde satış işleminde, mezar yeri satış işlemlerinde hangi hükümlerin uygulanacağı tercihi cenaze yakınına ait olup, 

a)Cenaze yakınlarınca talep edildiği takdirde; Cenaze,  ölüm halinde yapılan satış

hükümlerine göre değerlendirilerek, Ödenen geçmiş taksitler Belediyeye irad kaydedilir.

 1. Talep edilmesi ile; önceden satış işlemi ile  mezar yeri satış bedelinin, ödenmeyen taksitlerinin tamamının cenaze yakınlarınca ödenmesi halinde, önceden satış hükümleri uygulanarak, defin işlemi gerçekleştirilir.
 2. Boş olarak peşin veya taksitli satışı yapılan mezar toprakla doldurulup, bekletilir.
 3. Cenaze olması durumunda, daha önceden satın alınan mezarın toprak açma işlemi Efeler Belediyesince yapılır. 
 4. Efeler Belediyesi görevlileri dışında herhangi bir bedel karşılığı veya bedelsiz boş mezar toprak açma işlemi yapılamaz. 
 5. Boş olarak satılan mezarlar ikinci bir şahsa ücret herhangi bir ücret karşılığı satılamaz. Sadece mezar yerini satın alan ve elinde MEZAR YERİ KULLANMA BELGESİ bulunan kişi resmi müracaatla istediği kişiye kimlik suretini ekleyerek hibe edebilir.

 

12.Vatandaşlar tarafından satın alınan ve kendi arzusu ile bu yeri kullanmaktan vazgeçtiğini beyan eden kişilere ait mezar yerlerinin kullanım hakkı Efeler Belediyesine geçip, bu yerlerin tekrar satışı yapılır. Ödenen ya da ödeme taahhüt edilen yer bedelinin iadesi yapılmaz.

            13. Kimsesiz yada fakirlik beyanında bulunulan cenazeler  ücretsiz olarak defin edilir. 

            14.Şehit cenazeleri ücretsiz olarak defin edilir.

 15. Resmi müracaat ile isme ve aileye tahsisli mezarlara hak sahibi yerine; 1. Ve ikinci derece kan ve sıhhi hısımlar yakınlık derecesinin belgelenmesi ve mezar sahibinin muvafakati ile cenaze defin edilebilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Ziyaret ve Yasaklar  

Mezarlık Ziyareti

MADDE 12 - Arife ve Bayram günleri güneşin doğuşundan, batışına kadar, diğer günlerde ise sabah saat 8.00’den akşam güneş batımından bir saat öncesine kadar mezar ziyareti yapılabilir.Ziyaretçilerin, hürmet ve nezaketle hareket etmeleri mecburidir. Münasebetsiz hareketlerde bulunanlar ve kurallara aykırı hareket edenler, derhal mezarlıktan çıkartılır.Gerek görülürse Zabıta Müdürlüğünden ve Polis Karakolundan yardım ve destek  istenir.

 

Yasaklar

Madde 13 -Ölenlere saygı bakımından, mezarlıkta uygulanacak yasaklar şunlardır:

a)Mezarlık dahilinde otomobil ile dolaşmak (cenaze nakil otosu, resmi otolar ile özürlü otoları ve inşaat malzemesi taşıyan araçlar hariç) korna ve klakson çalmak, müzik aleti çalmak, piknik yapmak, kemik mahzeninin kapaklarını açmak, çeşmelere zarar vermek, dilencilik ve satıcılık yapmak, makbuzla para toplamak, ziyaretçilerden para istemek, mezar taşların ve süslerini tahrip etmek, mezar üzerine oturmak, ağaçlara çıkmak otlatmak gayesiyle hayvan sokmak, avlanmak, çiçekleri koparmak, ağaçları sökmek ve kırmak, mezarlık içine çöp atmak, inşaat molozlarını bırakmak, çevre duvarından girmek, mezarlıkta yatmak,mangal yakmak,Alkollü, uyarıcı yiyecek ve içecek sokmak- içmek, ağaç gövdelerini çizmek, refakatsiz çocuk bırakmak, izinsiz mezar inşaatı yapmak,

b)Mezar üzerine  resim, çiçek ve bahçe bitkileri ve mersin dalı haricinde herhangi bir eşya koymak,

c) Satınalınan mezar yerleri daha sonrasında  tadilat iletürü değiştirilemez. ( Toprak mezara beton dökmek gibi ) 

d)Geceleyin, mezarlık ziyareti yasaktır,

e)Geceleyin defin yapmak yasaktır. Mezarlıklara sabah saat sekizden akşam gün batıncaya kadar cenaze gömülebilir. Bu saatler dışında zorunlu sebepler haricinde cenaze gömülemez. Zorunlu sebep tayini Efeler Belediye Başkanına aittir. 

f) Tüm ziyaretçiler, mezarlıklarda uygulanan kurallara uymak zorundadırlar. Yasaklara uymayanlar hakkında 1608 sayılı Kanuna istinaden cezai müeyyideler uygulanır. 

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

MADDE 14 - Kanun tüzük, yönetmelik ve 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanunu gereğince, Belediyeye verilen cenaze kaldırma hizmetleri görevi, Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 

MADDE 15 -

a)Her cenaze için ayrı bir beyanname düzenlenip, cenaze sahibinin (yakınının) talebine göre, ölen kişi (mevta:meyyit), gasilhane ya da cenaze yıkama otosunda yıkanıp, kefenlendikten sonra mezarlığa götürülüp defin işlemi yaptırılır,

b)Mezarlık personeli, cenaze yakınlarına ve ziyaretçilere nazik, saygılı ve anlayışlı davranacak, yönetmelik şartları dahilinde gereken kolaylık gösterilecektir.

 

MADDE 16 -

a)Fakir, kimsesizler ile şehit cenazelerinin cenaze masrafları, tamamen Belediye tarafından karşılanır.Yer, hafir, levha, nakil, tahta, hasır, kefenlik ve ruhsat ücreti alınmaz. Fakir, kimsesizlerin Defin işlemi Kimsesizler mezarlığına, Şehit cenazeleri Şehit Mezarlığı’na yapılır,

b)Fakir cenaze yakını(sahibi) yada kimsesiz olarak defnedilen cenazenin herhangi bir yakınının, resmi bir müracaatı olması halinde;mezar yerininGelir Ücret Tarifesine göre mezar türü ücretini öderse; cenaze nakli yapılmadan, aynı mezar yeri üzerine toprak üstü mezar yapılmasına izin verilir.

c)Fakir cenaze yakınının resmi müracaatla talebi halinde, başka bir yerden boş mezar satın alıp, defin tarihinden itibaren bir yıl sonra cenaze masraflarını (hafir, tahta, hasır, kefenlik, havlu, baharat) gelir ücret tarifesine göre karşılamak suretiyle kemik bakiyesi nakline izin verilir,

d)Kimsesiz olarak defnedilen bir kişinin ( Akraba ve varisleri bulunmayan) gömülü bulunduğu mezarı, hayırsever birisinin veya herhangi bir derneğin, vakfın v.b yaptırmak istemesi halinde, ölen kimsenin kanuni varislerinin bulunmadığı veraset ilamı veya vukuatlı nüfus kaydı ile belgelendirilmek suretiyle yazılı müracaatı alınarak, tarifede belirtilen bedel tahsil edilerek  mezar yeri üzerine toprak üstü mezar yapılmasına izin verilir.

 1. Daha önceden satın alınmış mezar yeri sahiplerinden “mezar yeri kullanma belgesi”ni ibraz edemeyen veya kaybetmiş olan ve idare de kayıtlarının herhangi birinde (Bilgisayar ve defter kayıtlarında) kaydı bulunmayanların Mezar yeri kullanım hakkı bulunmaz, parası irad kaydedilir.
 2. Belde-köy statüsünde iken, daha sonra Efeler Belediyesine mahalle olarak dahil edilen mezarlıklarda;
  1. Boş mezar yerlerinden önceden satın alınmış mezar yerleri için; ilgili belediyeden alınmış olan tahsilat makbuzunun aslı yada fotokopisi, muhtarlık yer bedeli makbuzlarını ibraz eden mezar sahiplerine; “MEZAR YERİ KULLANMA BELGESİ” verilir.
  2. Yukarıda (e) bendinde bahsedilen hususlar dışında idaremizin bünyesinde veya vatandaşların ibraz edecekleri başkaca belgeler  ve ilgili belediyeler ile yapılan yazışmalar neticesinde müdürlüğümüzün yapacağı incelemeler sonucunda sunulan veya ulaşılan belgelerin geçerli olup, olmayacağına İdaremizce karar verilir.

g)Mezarlıklardan hiçbir kişi,kurum, özel veya tüzel kişilere insan iskelet verilemez. 

 

Mükerrer Defin

MADDE 17– Her mezara bir ölü defnedilir. Mezarlıkta yer kalmaması yada defin tarihinden 5 ( beş ) yıl geçmesi şartıyla aynı mezara, cenazenin yasal varislerinin oy birliği ile müsaadesi ve resmi müracaatları uygun görülürse aile fertlerinden birinin ölmesi durumunda ( aynı aileden ), mezar yeri ücretinin gelir ücret tarifesinde belirtilen ücreti ödenerek 2. define izin verilir.

 

MADDE 18 –

 

a) Mezarlık olarak seçilmiş yerlerden başka yerlere cenaze defni, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 211. Maddesinde belirtilen istisna haricinde yasaktır. Gömme İzin Belgesi alınmadıkça hiçbir cenaze gömülemez.

b)Ölü doğum olması halinde, bebek mezarlığına ücretsiz defin işlemi yapılır.Cenaze yakını isterse ücretli boş olarak çocuk mezarı satın alıp, defin işlemi yapmasına izin verilir. Ölü doğum neticesinde defin belgesi alanlar, akrabalarından birisinin üzerine gömme işlemi yapmak isterse resmi müracaatla, defin tarihinden 5 yıl geçmesi şartıyla ( mükerrer defin şartları dahilinde) ücretsiz defin işlemi yapılmasına izin verilir,

c)Herhangi bir hastanede tedavi esnasında kesilen kol veya bacak gibi organlar ile patolojik organlar ücretsiz olarakbu amaçla kazılan mezar yeri dışında uygun bir yere gömülür. Bu işlemler, ilgili hastaneden gelecek resmi yazı ile mümkündür,

d)Mezarlıkta cenaze sahibinin resmi talebiyle mezar boşaltılırsa, mezar yerinin mülkiyet hakkı kayıtsız, şartsız Belediyeye intikal eder.Kullanılmayan mezar bedeli hiçbir suretle, mezar sahibine (mezar satın alana) veya mirasçısına iade edilmez. 

Mezar Açılması ve Kemik Bakiyesi Nakli

MADDE 19 -

a)Efeler Belediyesi sınırları içerisindeki bir mezarlıktan başka bir mezarlığa nakil amacıyla Cenaze çıkarılabilmesi için yazılı müracaata müteakip, Başkanın onayının alınması ile Gömme izin Kağıdı sureti çıkarılıp, Kurum tabibinden izin alınması zorunludur. Ancak, Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemelerin yazılı talepleri ile otopsi yaptırılacak cenazelerin mezardan çıkarılmasını istemesi halinde, Başkan onayı ile Kurum tabip izni alınmaz. 

b)Bulaşıcı hastalıklardan (Kolera, AİDS, kuduz, vs.)ölenlerin, trafik kazasında vücudunun 2/3’ü (üçte ikisi) parçalanarak vefat edenlerin, yanarak ölenler kireçlenerek definleri gerçekleştirilir ve  mezarı  defin tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyince açılamaz. Başka bir mezara nakline izin verilmez. (adli mercilerin kararı hariç)(Hıfzısıhha229,230-1). 

c)Nakil işlemi için mezar kazılınca (açılınca) mezar yanına ölü veya kemik bakiyesi ıslatılmış kefene sarılıp tabuta konur,

d)Nakil işlemi aynı mezarlıkta ise, satın alınan mezara kadar 4m.kefen içinde taşınabilir,

e)Nakil işlemi başka bir mezarlıkta ise, ölü ya da kemik bakiyesi tabuta konulduktan sonra, çinko tabut kullanılır.Çinko tabutu ölünün boyu ile orantılı, dayanıklı ve kalın olacaktır.Tabut 3 adet cıvatalı demir çemberi ile bağlanır.Dıştaki tabut ya da sanduka, Belediye ya da Hükümet Tabibince resmi bir mühür ile mühürlenir,Tabut taşıyana, naklinde sakınca olmadığına dair belge (vesika) verilir.

MADDE 20 – Efeler Belediye Meclisince kabul edilen  gelir ücret tarifesi aynen uygulanır.  Hiçbir şahıs, kurum özel veya tüzel kişiye ayrıcalık tanınmaz. 

MADDE 21 - Cenaze hizmetlerinin özelliği nedeniyle, Belediyenin diğer birimleri gerektiğinde,  Mezarlık Müdürlüğü hizmetlerinde destek olmakla yükümlüdürler.

MADDE 22 - Mezarlığa defnedilecek cenazeler için, Mezarlıkta günlük kayıt, ücretli boş mezar ve yaptırılan mezarlar için ruhsat defteri büroda ise günlük kayıt, ücretli boş mezar, ada (sicil), ruhsat, gelen giden evrak defterleri, cenaze beyannamesi, çeşitli gelir fişleri ve dosyalar hizmet gayesiyle hazır tutulur.

MADDE 23–Mezar üstü inşası yaptıracak vatandaş,Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü’nden Mezar yaptırma projesi almak şartıyla mezar ustasını seçmekte serbesttir. Mezar üstü yapım esnasında başka mezarlar tahrip edilemez ve inşaattan arta kalan taş, moloz, kum ve toprakların 24 saat  içerisinde mezarlık dışına çıkarılması, mezarı yapan gerçek veya tüzel kişinin yükümlülüğü altındadır. Bu kurala uymayanlar önce uyarılır.  Gereği yapılmadığında haklarında Efeler Belediyesi emir ve yasaklarını belirleyen Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre cezai işlem uygulanır.

Ada, Parselve Mezar Levhaları

MADDE 24 -

a)Şehir Mezarlıklarında intizamlı ve düzenli bir çalışma için, ölenlerin gömülmesinde, mezar yapımında ve ziyaretçi için kolaylık sağlandığından, parselasyon planı uyarınca ada, parsel ve mezar numaralarını gösteren levhalar yaptırılır, konur.

b)Ada levhası mezar adası köşesine, parsel levhası parsel mezar(aile mezarı) köşesine ve mezar levhası mezar köşesine dikilir,

c)Ada levhası:Yükseklik 2 metre, Çubuk demir:20’lik, saç levha kalınlığı :2 milimetre, levha eni:25cm. boyu:50cm., levha rengi beyaz, yazı ve rakam rengi:mavi,

d)Parsel ya da Mezar Levhası:Yükseklik:1m., çubuk demir:10’lu, saç levha kalınlığı:1,5 mm, levha boyu 15 cm.,levha eni:10cm, levha rengi beyaz, yazı ve rakam rengi siyah,

MADDE 25 - Defin işleminden önce veya sonra yapılacak dini merasimler, mezarlıkta görevli hoca tarafından sevk ve idare edilir. Dışarıdan gelenler Din görevlisi bile olsalar, defin işlemine müdahale edemezler ve görevli personelin işine karışamazlar. Ancak merasime dua ile katılmalarına müsaade edilir.

MADDE 26 

Mücavir alan sınırları içerisinde bulunan umumi mezarların mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine aittir.  

MADDE 27 - Vatandaşın Mezarlık hakkındaki duyarlılığı esas alınarak, istenmeyen durumlara karşı geceleyin idare binası, lojman hizmet binaları ve mezarlık girişinin yeterince aydınlatılması gerekir.

MADDE 28 - Umumi Hıfzısıhha kanunun 212.maddesi uyarınca Mezarlığa çevre duvarında insan ve hayvan girmemesi için en az 2 m yükseklikte, 50 cm genişlikte çevre duvarı taş veya beton ile çevrilir, muhafazası gerekir. Duvar üzerine, demir korkulukyada dikenli tel ilave edilebilir.

MADDE 29 - Her mezarlığı kontrol edebilecek şekilde bir ana giriş kapısı, bekçi kulübesi, idare binası, lojman, hizmet binası (gasil hane, morg, mescit, depo vs.) ve diğer tesisler (otopark, tören alanı vs.) yapılır veya Müdürlük kontrolünde yaptırılır, korunur ve idare edilir.

MADDE 30 - Mezar ustaları, Mezar kazımı ve betonlaması, toprak üstü mezar inşaatı sırasında, istenen ölçü ve kurallara uymak zorundadırlar. (Projeye uygun olarak yapmak). Projeye uygun olarak yapılmayan mezarlar uyarılarak, uygun hale getirttirilir. Tüm uyarılara rağmen uygun hale getirilmeyen mezarlar için ilgili mezar ustasına; Efeler Belediyesi emir ve yasaklarını belirleyen Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre cezai işlem uygulanır.

MADDE31 -

a)Mezarlığın muntazam ve mazbut bir giriş ve çıkış kapısı olacaktır. Kapı yeterli genişlikte, kapı yüksekliği otobüs ve kamyon yüksekliğinden az olamaz,

b)Mezarlıkta hizmet verebilmek için bekçi odası, idare binası, lojman, hizmet binası, bekleme odası, mescit ve diğer tesisler hizmete hazır tutulur,

c)Mezarlıkta araçlar için yeterli genişlikte yollar ayrılmış olup parke taşı döşenmesi uygun görülür, d)Mezarlığın bir adı ve yapıldığı tarih yazılır,

e)Defin yapılan mezar adalarının etrafı, defin işlemi bittikten sonra yola ve mezarlara zarar vermeyecek yerlere, yaprağını dökmeyen ağaçlar dikilir. Dikilen ağaçların sulanması,bakımı ve budaması yapılır. Anayol ve 2. derecede yol kenarları ağaçlandırılır.

f)Yağmur sularının birikmemesi için mezar adalarının arasında su tahliye kanalları açılır ve künkler döşenir. 

MADDE 32 - Ölen kişilerin yıkanıp kefenlenmesi için, nüfus kesafetine göre mezarlık dahilinde, yeterli sayıda cenaze hazırlama yerleri, bu yerlerin dezenfeksiyon tertiplerinin yaptırılması zorunludur.

 1. Cenaze bekletme yeri: Morg
 2. Cenaze yıkama ve kefenlenme yeri: Gasil hane
 3. Hazırlanmış cenaze bekletme yeri: Musalla Taşı

 

MADDE 33 -Çocuk cenazesi olan kişiler, çocuk mezarı satın alabileceği gibi, betonlu, betonsuz veya aile mezarı satın alabilir ve defin işlemi yaptırılabilir.

 

Cenaze Nakli

Madde 34. 

a)İlgili kurum ve kuruluşlardan Gömme İzin Kağıdı (Ölüm Belgesi) alan vatandaşlar, Mezarlık Hizmet bürolarına müracaat ederek, Cenaze nakil hizmetlerinden faydalanabilirler.

 1. Cenaze nakil hizmetleri Efeler Belediye sınırlarında ücretsiz olarak, Belediye sınırları dışına Gelir Ücret tarifesinde belirlenen ücret karşılığında Belediyece Cenaze Nakil araçları ile gerçekleştirilir.
 2. Cenaze Nakil işlemleri yalnızca cenaze nakline mahsus araçlar ile yapılır. Cenaze nakilleri için ayrılan araçlar hiçbir suretle başka amaçla kullanılamaz.
 3. Şehirlerarası nakli yapılacak cenazeler için , Ölüm izin kağıdı verilen ilgili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen Yol Nakil İzin belgesi istenir.
 4. Gömme izin kağıdı(Ölüm Belgesi)ile yol izin belgesi bulunmayan cenazelerin nakillerinin gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

Mezarlık Personeli Çalışma Takvimi

MADDE 35 -

a)Normal çalışma günleri ile resmi tatil günlerinde mezarlıkta hoca, işçi hizmet için görev başında durur,

b)Çalışma programı ve saatleri Mezarlık Müdürlüğü’nce belirlenir.

c)Bayram ve resmi tatil günlerinde çalışanların sayısı, normal günde çalışanlarının sayısının yarısından az olamaz.

Mezar Ölçüleri

MADDE 36 -

a)Birinci Sınıf Mezarlar:2’li mezarlar:330x300:9.90m2 Eni:265cm. Boyu:315cm. Derinlik:150cm. İki mezar arası:50cm. (30+10+10) İki parsel arası:50cm. Parsel eni:330cm. Boyu:300cm. Parsel duvar yüksekliği:50cm. Parsel duvar eni:20cm.

b)İkinci Sınıf Mezarlar:

 1. Betonlu Tek Mezar:1.70m2, Eni:85cm. (10+10):105cm. Derinlik:150 cm. İki mezar arası:70 cm.Boyu:200cm.(10+10):220cm.
 2. Betonsuz Tek Mezar:1.60 m2toprak:1.074 m3 Eni:85cm. Boyu:200cm.derinlik:150 cm. İki mezar arası:70cm.

 

c)Çocuk mezarları:0.78 m2 eni:60 cm. İki mezar arası:50cm. Boyu:130cm. Toprak:1.014m3 Derinlik:130cm.

d) Çift Katlı Betonlu Mezar:Eni: 85 cm +(10+10)= 105 cm., Boyu: 200 cm+(10+10)=220 cm., İki mezar arası= 50 cm., Derinlik= 165 cm., Zemin= 1. Mezar = Derinlik= 60 cm., Zemin Üstü Beton kapak Çubuk Demir 80’lik Enine = 5 adet Boyuna= 4 adet Beton Kapak 5 parça Kalınlık 5 cm., Eni 40 cm. Boyu 83 cm., Zemin Üstü 2. Mezar derinlik 100 cm.

MADDE 37 - Yabancı Mezarları: Gayri Müslim cenazeler için düşünülen betonlu tek mezarlardır.Ada ve mezar numarası mevcuttur.Betonlatılıp hazır bekletilir,ücretlidir.Ayrı dine mensup insanlar için özel yabancılar mezar adası tahsis edilir.Gayri Müslimler, kendi cenaze ve defin işlemlerini mensubu oldukları din ve mezhep inancına göre yapabilirler.Belediye Meclisi’nce belirlenen ücret tarifesi uygulanır.

MADDE 38 - Parsel mezarlar için(aile mezarı) defin tarihinden itibaren 1 yıl içinde parsel duvarı yaptırılması zorunludur.Parsel duvarı yapımı mezar alan şahıs yada cenaze yakınına aittir.Parsel duvarı yapmak için taş, tuğla ve briket kullanılmaz.Sadece beton kullanılır.Parsel mezara çocuk cenazesi gömülebilir.

MADDE 39–Mezarlık içerisine yapılacak çeşmelerin yerleri Müdürlük tarafından planlanacaktır. Belirlenen yerler dışında çeşme yapılmayacaktır.

Mezarlık Açma

MADDE 40 - Mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından gayrimenkul satın alınarak, arazi düzleştirilip, mezarlık etrafı duvarlarla çevrilir.

 

Yürürlülük

MADDE 41–İş bu Yönetmelik Efeler Belediyesi Meclisince onaylanarak ilan edilmesi ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – Bu Yönetmelik hükümleriniEfeler Belediye Başkanı yürütür.

 

Hizmet Standartları

 

EFELER  BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Mezarlıklar Müdürlüğü

 

 SIRA NO 

 

 VATANDAŞA

 SUNULAN

 HİZMETİN ADI

 

 BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

 

 HİZMETİN

 TAMAMLANMA  SÜRESİ 

 (ENGEÇ SÜRE)

 

1

 Cenaze

 Otomasyon

 Sistemine Kayıt

 

 1-Ölüm Belgesinin Aslı

 

 20 Dakika

 

2

 Cenaze Nakil

 Hizmeti Talebi

 

 1-Ölüm Belgesi

 

 20 Dakika

 

3

 Defin Hizmeti

 Talebi

 

 1-Ölüm Belgesi

 

 2 Saat

 

4

 

 Şehirdışı Cenaze 

 Nakilleri

 

 1-Ölüm Belgesi

 

 20 Dakika