Liste Geri GÜNCEL 23.10.2019 İHALE İLANI

09.10.2019

İ  L  A  N

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

     1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede ihale ile ilgili nitelikleri belirtilmiş muhtelif ağaçların 1 (Bir) ürün sezonluk süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

SıraNo

A d r e s

M2

 

Niteliği

İ h a l e T a r i h i

İhale

Saati

Yıllık Muh. Bedel

+ K.D.V.

3 yıllık Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem.

1

Çeştepe Mah. Küme Evleri Hayvan Pazarı içi No:4           

95.00

Çay Ocağı ve Kafeterya

23.10.2019

14:10

3.480,00 TL

+ KDV

313,20 TL.

  2

Çiftlik Mah.(120 Ada 1  Parsel) No:62           

83.78

Ticarethane

23.10.2019

14:15

10.140,00 TL

+ KDV

912,60 TL.

3

Dalama Mah. (26 Pafta 2875 Parsel) Atatürk Cad. No:22/B           

18.91

Ticarethane

23.10.2019

14:20

5.340,00 TL

+ KDV

480,60 TL.

4

Dalama Mah. (26 Pafta 2875 Parsel) Atatürk Cad. No:26                       

57.92

Ticarethane

23.10.2019

14:25

8.640,00 TL

+ KDV

777,60 TL.

5

Dalama Mah. (26 Pafta 2875 Parsel) Atatürk Cad. No:30           

34.72

Ticarethane

23.10.2019

14:30

5.400,00 TL

+ KDV

486,00 TL.

6

Dalama Mah. (26 Pafta 2873 Parsel) Atatürk Cad. No:32

18.60

Ticarethane

23.10.2019

14:35

3.840,00 TL

+ KDV

345,60 TL.

7

Dalama Mah. (26 Pafta 2873 Parsel) Atatürk Cad. No:34

18.60

Ticarethane

23.10.2019

14:40

3.840,00 TL

+ KDV

345,60 TL.

8

Dalama Mah. (26 Pafta 2873 Parsel) Atatürk Cad. No:36

18.60

Ticarethane

23.10.2019

14:45

3.840,00 TL

+ KDV

345,60 TL.

9

Dalama Mah.(2217 Parsel) Atatürk Cad. No:78

77.00

Ticarethane

23.10.2019

14:50

3.480,00 TL

+ KDV

313,20 TL.

10

Dalama Mah. Yörük Ali Efe Cad. ile 112 Sok. köşe No:56/1

6.51

Büfe

23.10.2019

14:55

2.880,00 TL

+ KDV

259,20 TL.

11

Kızılcaköy Mah. (1285 Parsel) No:191/A

12.02

Büro

23.10.2019

15:00

600,00 TL

+ KDV

54,00 TL.

12

Umurlu Mah. (580 Ada 1 Parsel) Bayram Yeri Esnaf Sit. No:12

44.01

Ticarethane

23.10.2019

15:05

2.400,00 TL

+ KDV

216,00 TL.

13

Umurlu Mah. (580 Ada 1 Parsel) Bayram Yeri Esnaf Sit. No:14

88.01

Ticarethane

23.10.2019

15:10

4.320,00 TL

+ KDV

388,80 TL.

14

Ata Mah.606 ile 609 Sokak Köşesi No:9/B

6.00

Büfe

23.10.2019

15:15

9.780,00 TL

+ KDV

880,20 TL.

15

Umurlu Mah. 2079 Sokak Bekir Urgancı Parkı içi No:2

186.00

Ticarethane

23.10.2019

15:20

6.900,00 TL

+ KDV

621,00 TL.

 

 

2- İhaleye katılacak Gerçek Kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

ç) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

3- İhaleye katılacak Tüzel Kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V., vb.)

b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

ç) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

4-İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

 

5- 3 (Üç) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

 

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 50,00 (Elli)TL.şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

 

7- İhaleye katılacak olanlar en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

 

10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6 ҆sı olan kati teminatı yatırıp bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

 

11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

 

12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

 

13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

        - İlan olunur.

 

        - İş bu ilan 13 maddeden ibarettir.